Neg­li­ge­rer man fl ygt­nin­ge­kri­sen ved at bru­ge ord som be­kvem­me­lig­heds­fl ygt­ning?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.12 VIS MED­MEN­NE­SKE­LIG­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.15 SØ­GER MOD VEL­FÆRD På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.17 LY­DER GROFT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.19 UVI­DEN­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.19

Nej

DER ER FOR­SKEL

Jan Faldt

Poul Erik Aa­gaard

Tho­mas C Jen­sen

Anet­te Fa­ar­borg

Ja

1.698 stem­mer på bt. dk

Sus­si Wet­ter­ste­in Ni­el­sen

Det er jo ik­ke dem, der fl yg­ter fra krig, der er be­kvem­me­lig­heds­fl ygt­nin­ge, men dem, der sni­ger sig med, som ik­ke fl yg­ter fra krig, men ’ kun’ øn­sker en bed­re le­ve­stan­dard for sig og si­ne. I min ter­mi­no­lo­gi fi ndes beg­ge ty­per af fl ygt­nin­ge. Den ene slags er fl ygt­nin­ge, den an­den er mi­gran­ter, og de skal sor­te­res fra. Vi kan ik­ke mu­re os in­de og la­de an­dre gø­re ar­bej­det. Vis nu lidt med­men­ne­ske­lig­hed. Det dæk­ker vel over per­so­ner, som ik­ke fl yg­ter pga. krig, men sø­ger mod vel­færd be­talt af bl. a. dan­ske skat­tey­de­re. O. k., ’ be­kvem­me­lig­heds­fl ygt­nin­ge’ ly­der groft - brug or­det ’ øko­no­mi­ske mi­gran­ter’. Det er bå­de neut­ralt og kor­rekt. Det er ren uvi­den­hed, der får nog­le til at bru­ge or­det be­kvem­me­lig­heds­fl ygt­nin­ge. Uvi­den­hed om hvor fl ygt­nin­ge kom­mer fra, og hvad de er fl yg­tet fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.