’’

BT - - DEBAT -

Hvor­for er det en svær sag for op­po­si­tio­nen? De de­le af op­po­si­tio­nen, der ger­ne vil gå i clinch med re­ge­rin­gen om den­ne sag, har det svært, for­di al­le ind­si­gel­ser mod re­ge­rin­gens po­li­tik af­vi­ses med en va­ri­a­tion over te­ma­et: Po­li­tik er ik­ke vi­den­skab, men hold­nin­ger. Det er svært at væ­re ue­nig i – og et svært ar­gu­ment at gå imod. Der­for ser man plud­se­lig bå­de ngo’er og po­li­ti­ke­re fra op­po­si­tio­nen – de klo­ge af dem – ar­gu­men­te­re med me­get ra­tio­nel­le ar­gu­men­ter over for det me­re fø­lel­ses­be­to­ne­de ’ for­di, jeg me­ner det’ fra re­ge­rin­gen. De min­dre klo­ge for­sø­ger at få no­gen til at skam­me sig, men det in­spi­re­rer blot til trods- re­ak­tio­ner. Det så vi bl. a. fra fi nans­mi­ni­ste­ren, der i den­ne uge spyt­te­de knald­per­ler eft er dem, der me­ner, at man kun er et godt men­ne­ske, hvis man ta­ger imod fl ere fl ygt­nin­ge.

Hvor­for er det ble­vet en svær sag for Ja- par­ti­er­ne? 3. de­cem­ber går Dan­mark til fol­ke­af­ste­m­ing om at af­skaff e rets­for­be­hol­det. Ja- par­ti­er­ne har gjort sig store an­stren­gel­ser for først at la­ve en aft ale, der ik­ke om-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.