Et nødråb

BT - - DEBAT -

In­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner skal væ­re gen­si­digt for­plig­ten­de, men de bør og­så kun­ne op­si­ges og ju­ste­res, hvor det er nød­ven­digt. Det er ik­ke for tid­ligt at ta­ge dis­kus­sio­nen, men før­ste skridt fra det in­ter­na­tio­na­le sam­funds si­de må væ­re at på­kal­de sig an­svar­lig­hed og ak­tiv hand­ling fra de stats­le­de­re, hvis lan­de ge­ne­re­rer fl ygt­nin­ge­strøm­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.