NY MIL­LI­ARD- SK

Pen­ge­ne fos­ser ud af statskas­sen. Mi­ni­ster be­kræf­ter nyt mil­li­ard­tab

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy

SKAT

sris@ bt. dk

Alt imens kri­tik­ken hag­ler ned over Skat og dets di­rek­tør Jes­per Røn­now Si­mon­sen for at la­de svind­le­re bed­ra­ge den dan­ske statskas­se for 6,2 mil­li­ar­der kro­ner, så kan BT i dag af­slø­re, at der in­den læn­ge kom­mer end­nu et mil­li­ard­tab i Skat.

Mil­lar­dreg­nin­gen skyl­des, at Skat ik­ke har for­må­et i ti­de at ind­dri­ve gæld fra bor­ge­re og virk­som­he­der, der skyl­der pen­ge til det of­fent­li­ge. Gæl­den, der kan tæl­le alt li­ge fra skat­ter, stu­di­elån og bø­der, er ble­vet for­æl­det og der­med tabt for statskas­sen.

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen be­kræf­ter mil­li­ard­ta­bet over for BT.

Skats mang­len­de ev­ne til at ind­dri­ve gæld i ti­de har ud­vik­let sig til en dyr fa­dæ­se for de dan­ske skat­tey­de­re. I 2014 måt­te Skat vin­ke far­vel til 1,26 mia. kro­ner, som det of­fent­li­ge hav­de til go­de hos bor­ge­re og virk­som­he­der, for­di gæl­den var ble­vet for­æl­det. I 2013 lød tal­let til­sva­ren­de på 902 mio. kr.

Et an­se­e­ligt mil­li­ard­be­løb

Og i al ube­mær­ket­hed af­slø­re­de den da­væ­ren­de skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S) på et sam­råd i skat­te­ud­val­get li­ge in­den val­get, at et ’ an­se­e­ligt mil­li­ard­be­løb’ og­så vil­le gå tabt i 2015. Det en­de­li­ge be­løb vil­le først lig­ge fast i lø­bet af 3. kvar­tal. Alt­så se­ne­st ved ud­gan­gen af næ­ste må­ned.

Karsten Lauritzen kan ik­ke gå ind i, hvor stort ta­bet bli­ver, men si­ger, at det ’ an­se­e­li­ge mil­li­ard­be­løb’ godt kan vok­se til et ’ me­get an­se­e­ligt mil­li­ard- be­løb’.

» Jeg kan kon­sta­te­re, at de mil­li­ar­der, der skal af­skri­ves, er et stør­re be­løb end det, den tid­li­ge­re re­ge­ring har ori­en­te­ret mig om. «

Ind­dri­vel­ses­sy­ste­met sej­ler

Hen­ri­et­te Kin­nu­nen, chefjurist i Cepos, kal­der det dybt kri­tisa­belt.

» Rets­sik­ker­heds­mæs­sigt er det dybt kri­tisa­belt, at Skats ind­dri­vel­ses­sy­stem sej­ler så me­get, at sta­ten på ba­re to år er gå­et glip af over to mil­li­ar­der kro­ner, mens Skat pas­sivt ser til, at yder­li­ge­re mil­li­ard­tab er på vej. «

Kin­nu­nen me­ner ik­ke, at Skat lø­ser den op­ga­ve, de er sat til på he­le det of­fent­li­ge Dan­marks veg­ne:

» Skat skal i sa­gens na­tur opkræ­ve den gæld, som lov­giv­nin­gen har for­plig­tet dem til at opkræ­ve. Der­for er det be­tæn­ke­ligt, at Skat al­li­ge­vel la­der ude­stå­en­de for­drin­ger for­æl­de su­den at gø­re no­get ved det. Det er trods alt en rets­stat, vi le­ver i – ik­ke en ba­nan­re­pu­blik – så selv­føl­ge­lig skal Skat gri­be ind og gø­re no­get ak­tivt, når de nu er be­kendt med, at sta­ten el­lers vil gå glip af et an­se­e­ligt mil­li­ard­be­løb de næ­ste år, « si­ger Hen­ri­et­te Kin­nu­nen.

År­sa­gen til ind­dri­vel­ses- fa­dæ­sen er blandt an­det et koks i Skats it- sy­stem, EFI, som be­ty­der, at et stør­re an­tal gælds­sa­ger har over­skre­det for­æl­del­ses­fri­sten på tre år, uden at Skat har re­a­ge­ret på det og for­søgt at krad­se pen­ge­ne ind. På tek­no­krat­s­prog hed­der det, at sa­ger­ne er ’ for­æl­det util­sig­tet’.

Den tid­li­ge­re de­par­te­ments­chef Pe­ter Loft kal­der ’ util­sig­tet for­æl­del­se’ for no­get af det vær­st tæn­ke­li­ge for Skat.

» Det er li­ge­som avi­ser og blom­ster­for­ret­nin­ger. De pen­ge, der er tabt i dag, kan ik­ke ind­hen­tes i mor­gen. Har man først et for­æl­det krav, kan det al­drig væk­kes til li­ve. Der­for er Skat for­plig­tet til at prø­ve at hol­de gælds­kra­ve­ne i li­ve, så pen­ge­ne ik­ke ba­re fos­ser ud af statskas­sen, « si­ger Pe­ter Loft.

Det ud­skæld­te EFI- ind­dri­vel­ses- sy­stem blev ind­ført som led i, at Skat øn­ske­de at au­to­ma­ti­se­re ind­dri­vel­sen af den vok­sen­de mil­li­ard­gæld til de of­fent­li­ge kas­ser. Ef­ter ot­te års for­sin­kel­se er sy­ste­met sta­dig ik­ke du­e­ligt, og på ryg­te­plan ta­les der om, at det helt bli­ver skrot­tet til ef­ter­å­ret.

Fle­re res­sour­cer

Hen­ri­et­te Kin­nu­nen me­ner ik­ke, at man kan und­skyl­de sig med et kuld­sej­let it- sy­stem.

LØR­DAG 29. AU­GUST 2015

» Hvis skat­te­mi­ni­ste­ren vil ef­ter­gi­ve gæld i den­ne her mil­li­ard­s­tør­rel­se, bør det ske på bag­grund af lov­giv­ning el­ler en kon­kret vur­de­ring af hver en­kelt sag. Ik­ke på grund af for­æl­del­se, « si­ger Hen­ri­et­te Kin­nu­nen og til­fø­jer, at Skat i så fald må styr­ke om­rå­det med fle­re res­sour­cer.

Skat og dets di­rek­tør Jes­per Røn­now Si­mon­sen kan se frem til end­nu en skat­teskan­da­le, der er un­der op­sej­ling. Skat mi­ster et an­se­e­ligt mil­li­ard­be­løb p. g. a. mang­len­de ind­dri­vel­se af gæld fra virk­som­he­der og bor­ge­re – og pen­ge­ne nær­mest fos­ser ud af statskas­sen.

Fo­to: Na­tio­nal­ban­ken, Son­ny Munk Carlsen og Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.