KANDALE I SKAT

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 29. AU­GUST 2015

Tirs­dag

af­ten kom det frem, at uden­land­ske kri­mi­nel­le hav­de tap­pet den dan­ske statskas­se for 6,2 mia. kr. si­den 2012. Det var sket ved, at de kri­mi­nel­le hav­de bildt Skat ind, at de eje­de ak­tier i dan­ske børsno­te­re­de sel­ska­ber for ad­skil­li­ge mil­li­o­ner, og der­med var be­ret­ti­get til skat­tere­fu­sion af de­res ak­tieud­byt­te.

nye sag i BT om­hand­ler gæld, som dan­ske bor­ge­re og virk­som­he­der har til det of­fent­li­ge, som går tabt, for­di Skat ik­ke for­mår at ind­dri­ve gæl­den i ti­de.

har de to sa­ger ko­stet ca. 8,7 mia. kr. si­den 2012. Som BT i dag kan for­tæl­le, kan der her­til læg­ges et ukendt mil­li­ard­be­løb, som ef­ter pla­nen bli­ver præ­sen­te­ret i næ­ste må­ned.

Den

Sam­men­lagt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.