Ik­ke mit an­svar

BT - - NYHEDER -

KON­FRON­TA­TION

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) er alt an­det end til­freds med, at et ukendt mil­li­ard­be­løb i år er fos­set ud af statskas­sen, for­di Skat ik­ke har for­må­et at ind­dri­ve gæld til ti­den.

» Det er en rig­tig tr­æls sag for nu at si­ge det på nord­jysk. Som ny skat­te­mi­ni­ster har jeg ar­vet en reg­ning, og i det­te til­fæl­de er reg­nin­gen me­get stor, « si­ger Karsten Lauritzen til BT.

Skat­te­mi­ni­ste­ren be­kræf­ter, at vi ef­ter alt at døm­me i tred­je kvar­tal i år vil få nyhe­den om, at de dan­ske skat­tey­de­re end­nu en gang er ble­vet snydt for et an­se­e­ligt mil­li­ard­be­løb.

Lauritzen po­in­te­r­er i hvert fald, at han ik­ke, si­den han fik over­dra­get sit nye mi­ni­ste­ri­um, har fun­det læs­ning, der ’ pe­ger i en me­re po­si­tiv ret­ning’ end de mel­din­ger, der i al ube­mær­ket­hed kom fra den af­gå­en­de re­ge­ring li­ge in­den val­get. Sna­re­re tvær­ti­mod.

Karsten Lauritzen si­ger til BT, at han af­ven­ter en stør­re un­der­sø­gel­se, som blev sat i gang sid­ste år, og når den fo­re­lig­ger, vil han ryd­de op én gang for al­le.

Skån­som løs­ning

» Un­der­sø­gel­sen er fær­dig til ef­ter­å­ret, og den vil dan­ne bag­grund for de po­li­ti­ske be­slut­nin­ger, jeg vil træf­fe. Et el­ler an­det sted hand­ler det om at ri­ve pla­stret af. De pro­ble­mer, der kan lø­ses, de skal lø­ses, og de pro­ble­mer, der ik­ke kan lø­ses, dem må man hur­tigst mu­ligt ac­cep­te­re og så kom­me vi­de­re. «

Har du ik­ke og­så et an­svar for det, der fo­re­går i Skat?

» Der lig­ger nu en stor ufor­løst op­ga­ve, som en ræk­ke af de rø­de skat­te­mi­ni­stre ik­ke har kun­net lø­se, og som og­så har ek­si­ste­ret un­der den tid­li­ge­re bor­ger­li­ge re­ge­ring. Min op­ga­ve er ik­ke at på­ta­ge mig an­sva­ret for, hvad tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­stre har gjort, men fin­de en løs­ning fremad­ret­tet, der er så skån­som for skat­te­bor­ger­ne som over­ho­ve­det mu­ligt, « si­ger skat­te­mi­ni­ste­ren.

Skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen skal i gang med at ryd­de op hos Skat, men han fralæg­ger sig an­sva­ret for den nye skat­teskan­da­le. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.