SAS- an­sat sig­tet

End­nu en per­son er nu sig­tet i Se og Hør- sa­gen

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

ULOV­LI­GE ME­TO­DER

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti har op­spo­ret en tid­li­ge­re an­sat i SAS og sig­tet ham for at læk­ke for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om kend­tes fly­rej­ser til uge­bla­det Se og Hør.

Det op­ly­ste Ra­dio24­syv i går, li­ge­som den sig­te­des for­svar­sad­vo­kat Mor­ten Bjer­re­gaard Ni­el­sen be­kræf­te­de det over for BT:

» Jeg kan be­kræf­te, at po­li­ti­et har sig­tet en tid­li­ge­re an­sat i SAS, som jeg re­præ­sen­te­rer. Jeg me­ner ik­ke, at der er grund­lag for en sig­tel­se, og det er min op­fat­tel­se, at sig­tel­sen vil bli­ve fra­fal­det. Og hvis po­li­ti­et mod for­vent­ning til­ta­ler min kli­ent, er jeg over­be­vist om, at han bli­ver fri­fun­det, « op­ly­ser Mor­ten Bjer­re­gaard Ni­el­sen til BT.

Fodre­de jour­na­li­ster­ne

Se og Hør- sa­gen eks­plo­de­re­de i dan­ske me­di­er, da BT – med af­sæt i bo­gen ’ Li­vet, det for­ban­de­de’ af tid­li­ge­re Se og Hør- jour­na­list Ken B Ras­mus­sen – i slut­nin­gen af april sid­ste år kun­ne for­tæl­le, at uge­bla­det i fle­re år hav­de over­vå­get kend­tes og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort.

En it- spe­ci­a­list hav­de mod be­ta­ling fodret bla­dets jour­na­li­ster med in­for­ma­tio­ner om store og små ind­køb overalt i ver­den, som han trak ud af det nu­væ­ren­de Nets’ sy­ste­mer. Ved hjælp af dis­se op­lys­nin­ger kun­ne Se og Hør fin­de kend­te dan­ske­re over he­le ver­den.

Men da sa­gen rul­le­de i 2014, kom det og­så frem, at uge­bla­det des­u­den hav­de haft en kil­de, der kun­ne le­ve­re op­lys­nin­ger om de kend­tes fly­rej­ser, så uge­bla­dets jour­na­li­ster vid­ste, hvor de kend­te rej­ste hen. Det er an­gi­ve­ligt den­ne kil­de, som po­li­ti­et nu har fun­det og sig­tet.

In­gen kom­men­ta­rer

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Car­sten Jans­son fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, der ef­ter­for­sker sa­gen, er tavs om de nye op­lys­nin­ger.

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til, « si­ger han til BT.

Ud­over den tid­li­ge­re SASan­sat­te er ot­te per­so­ner og Al­ler Me­dia A/ S, der ud­gi­ver Se og Hør, sig­tet for bl. a. ha­ck­ing, be­stik­kel­se og over­træ­del­se af mar­keds­fø­rings­lo­vens be­stem­mel­ser om for­ret­nings­hem­me­lig­he­der.

Fo­to: Tho­mas Vil­helm En tid­li­ge­re an­sat i SAS er ble­vet sig­tet af po­li­ti­et i Se og Hør- sa­gen. Den sig­te­de skal an­gi­ve­ligt ha­ve for­sy­net uge­bla­det med for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om kend­te men­ne­skers fly­rej­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.