Lang­va­rig efterforskning

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti har i me­re end et år ef­ter­for­sket det, der kal­des Dan­marks stør­ste me­di­eskan­da­le.

Men hvor­når po­li­ti­et af­slut­ter ef­ter­forsk­nin­gen af Se og Hør- sa­gen, er end­nu uklart.

Tid­li­ge­re i au­gust be­skrev BT, hvor­dan po­li­ti­et er be­gyndt at få et over­blik over, hvad der er fo­re­gå­et på Se og Hørs re­dak­tion i de år, hvor ’ tys- tys- kil­den’ blev be­nyt­tet. I lø­bet af som­me­ren har po­li­ti­et sendt en del be­vis­ma­te­ri­a­le til de sig­te­des for­sva- re­re, li­ge­som de sig­te­de er ble­vet ge­naf­hørt.

I den for­bin­del­se ud­tal­te vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Car­sten Jans­son fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti:

» Vi hå­ber sta­dig, at der kom­mer et an­kla­ge­skrift i ef­ter­å­ret, men det kan og­så bli­ve se­ne­re på året. «

For­sva­re­re be­kla­ger sig

Fle­re af de sig­te­des for­svar­sad­vo­ka­ter har tid­li­ge­re over for BT be­kla­get sig over den lang­va­ri­ge efterforskning, som de ik­ke fin­der ri­me­lig over for de­res kli­en­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.