Så­dan knæk­ker v

Me­re end hvert tred­je rø­ve­ri i Dan­mark be­gås af en ind­van­drer el­ler en ef­ter­kom­mer

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

THI KEN­DES FOR RET

En op­tæl­ling af de se­ne­ste 13 års dom­me for rø­ve­ri­er i Dan­mark vi­ser, at me­re end hver tred­je ger­nings­mand har an­den et­nisk bag­grund end dansk. Helt nøj­ag­tigt blev 37 pro­cent af al­le rø­ve­ri­dom­me af­sagt over en ind­van­drer el­ler ef­ter­kom­mer af ind­van­dre­re. For vold samt trus­ler gæl­der det me­re end hver fem­te.

Det vi­ser en op­gø­rel­se af tal fra Dan­marks Sta­ti­stik fo­re­ta­get af Ber­ling­s­ke Re­search for BT. Sam­men­tæl­lin­gen sæt­ter en tyk streg un­der en ef­ter­hån­den vel­kendt ten­dens: Der er en over­vægt af ind­van­drer­kri­mi­na­li­tet i ta­bel­ler­ne.

Få fyl­der me­get

Der­for er der be­hov for at gø­re op med ‘ be­rø­rings­ang­sten’ i det dan­ske sy­stem, me­ner en eks­pert.

» Der skal me­re til, før kom­mu­ner­ne gri­ber ind og la­ver fa­mi­liesa­ger på fa­mi­li­er med ind­van­drer­bag­grund. Det er et fak­tum, der gør, at man­ge vok­ser op i us­un­de mil­jø­er og med me­get us­un­de nor­mer, « si­ger Ja­cob Als Thom­sen, in­te­gra­tions­eks­pert og di­rek­tør for forsk­nings- og rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Als Re­search.

Iføl­ge ham er der ta­le om en lil­le grup­pe af ind­van­dre­re og ef­ter­kom­me­re, der fyl­der rig­tig me­get i sta­ti­stik­ker­ne.

» Jeg tror, det skyl­des en vis be­rø­rings­angst i kom­mu­ner­ne. Man si­ger ‘ uha, dét er nok en an­den kul­tur i den her fa­mi­lie, det kan vi ik­ke for­stå’. Så har man en ten­dens til at blan­de sig udenom. «

I den dan­ske be­folk­ning ud­gør ind­van­dre­re og ef­ter­kom­me­re af ind­van­dre­re 12 pct. Det tal om­fat­ter og­så ind­van­dre­re fra blandt an­det Sve­ri­ge, Nor­ge, USA og an­dre ve­st­li­ge lan­de.

Men i for­bry­derta­bel­ler­ne fyl­der ind­van­drer­ne næ­sten dob­belt så me­get, nem­lig 21 pro­cent.

» For re­sten af be­folk­nin­gen er tal­let kun 6- 7 pct. Det ty­der på, at de dren­ge, der en­der med at be­gå voldtægt, kom­mer fra me­get van­ske­li­ge vil­kår

åske har de al­drig lært, hvad det vil si­ge at væ­re i en nor­mal fa­mi­lie, « ly­der det fra Mo­gens Chri­stof­fer­sen, der pe­ger på, at vi der­for bør und­gå at ska­be en ny ‘ pro­blem­ge­ne­ra­tion’. Hans per­son­li­ge hold­ning er:

LØR­DAG 29. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.