Su­per­lig­a­spil­ler til­talt for se­xover­greb

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et me­ner at ha­ve knivskar­pe be­vi­ser i form af vi­deo­op­ta­gel­ser

Bir­ger A. Andersen

Så­dan ly­der den al­vor­li­ge til­ta­le mod en 40- årig mand, der i en år­ræk­ke har spil­let som pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler i bå­de ind- og ud­land.

Han næg­ter sig skyl­dig i an­kla­ger­ne, som po­li­ti­et me­ner bør ud­lø­se fængsels­straf.

Den nu 40- åri­ge mand fik for nog­le år si­den spil­le­tid for et sjæl­land­sk hold i Su- per­liga­en, og des­u­den har han som ro­bust for­svars­spil­ler spil­let for en ræk­ke di­vi­sions­hold, li­ge­som han har spil­let på fle­re uden­land­ske hold.

Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet, som BT har få­et ak­tind­sigt i, fandt den 19- åri­ge kvin­des se­x­ma­re­ridt sted i pe­ri­o­den fra 1. ja­nu­ar i år fra kl. 17 til den føl­gen­de mor­gen kl. 08 i fod­bold­spil­le­rens lej­lig­hed på den Kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

Hun var hjæl­pe­løs

Her blev den un­ge kvin­de iføl­ge ankla­gen hen­sat i hjæl­pe­løs til­stand, så hun ik­ke kun­ne mod­sæt­te sig, da han be­gynd­te at for­gri­be sig på hen­de seksu­elt. Blandt an­det be­føl­te han hen­de bå­de på bryster­ne og i skrid­tet, stak si­ne fin­gre op i hen­de og fik hen­de til at gi­ve sig oral­sex.

Da han yder­me­re op­tog over­gre­be­ne på to mo­bil­te­le­fo­ner, me­ner po­li­ti­et at ha­ve et knivskar­pt be­vis­ma­te­ri­a­le.

Vi­deo­op­ta­gel­ser­ne do­ku­men­te­rer blandt an­det, at han to gan­ge fik ud­løs­ning ud over hen­des bryster.

Ud­over fængsels­straf til fod­bold­spil­le­ren vil an­kla­ge­ren fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti og­så kræ­ve kon­fiska­tion af de to mo­bil­te­le­fo­ner og en er­stat­ning til den 19- åri­ge kvin­de, når doms­mands­sa­gen om godt en uge kom­mer for ret­ten i Glo­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.