’’

BT - - NYHEDER -

Der skal me­re til, før kom­mu­ner­ne gri­ber ind og la­ver fa­mi­liesa­ger på fa­mi­li­er med ind­van­drer­bag­grund. Det er et fak­tum, der gør, at man­ge vok­ser op med us­un­de nor­mer Ja­cob Als Thom­sen, in­te­gra­tions­eks­pert og di­rek­tør for forsk­nings- og rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Als Re­search

Om­rå­det har få­et for­ny­et fo­kus, ef­ter at Me­troxpress fre­dag skrev, at hver tred­je dømt for voldtægt er ind­van­drer.

Det er for sim­pelt at kon­klu­de­re, at ind­van­dre­re der­med er me­re for­bry­de­ri­ske, me­ner en se­ni­o­r­for­sker fra SFI - Det na­tio­na­le forsk­nings­cen­ter for vel­færd:

» I de kul­tu­rer er f. eks voldtægt li­ge så for­budt som her. Det har ik­ke no­get med kul­tur at gø­re. Der er ta­le om men­ne­sker, der har haft en for­kvak­let op­vækst og det sker og­så for dan­ske­re, « si­ger Mo­gens Chri­stof­fer­sen.

Han står bag en stør­re un­der­sø­gel­se af voldtægts­for­bry­de­re i Dan­mark. En af kon­klu­sio­ner­ne er, at en tred­je­del af voldtægts­for­bry­der­ne har væ­ret an­bragt uden­for hjem­met.

» Det er vig­tigt, hvor­dan vi be­hand­ler dem, der kom­mer til lan­det. Hvis vi gør dem fat­ti­ge og ska­ber an­den­rangs­bor­ge­re, så ska­ber vi og­så so­ci­a­le pro­ble­mer. Det er tå­be­ligt, at man la­der dem sid­de og råd­ne op i cen­tre­ne i ste­det for at gi­ve dem en fø­lel­se af at gø­re nyt­te. «

In­spira­tion fra Sve­ri­ge

På grund af de nye tal vil Ja­cob Als Thom­sen nu op­for­dre in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) til at ko­pi­e­re et svensk pro­jekt.

» En hjem­mesi­de for­kla­rer på ara­bi­sk om seksu­a­li­tet i Sve­ri­ge. Hvad man kan gø­re, og hvad man be­stemt ik­ke kan gø­re. Der fin­des in­tet som det her­hjem­me, hvor man har skræd­der­sy­et bud­ska­bet til en be­stemt grup­pe, « si­ger in­te­gra­tions­eks­per­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.