Te­le­sæl­ger snød Met­te ’’

Over­fl yt­te­de mo­bi­la­bon­ne­ment til Te­lenor uden hun hav­de gi­vet sin ac­cept til at skift e sel­skab

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke o. k., at te­le­fon­sæl­ge­re kaprer kun­der med løg­ne­hi­sto­ri­er

SNYDT

Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen

pett@ bt. dk 55- åri­ge Met­te Plads­b­jerg Lar­sen fra Aal­borg var til­freds med sit abon­ne­ment hos te­le­sel­ska­bet Call Me, som hun ik­ke øn­ske­de at skift e. Al­li­ge­vel mi­ste­de hun sit Call Me- abon­ne­ment, da hun 8. ju­ni 2015 blev rin­get op af en sælger hos Te­lenor. Sæl­ge­ren gjor­de det i før­ste om­gang klart for hen­de, at han ik­ke vil­le sæl­ge hen­de no­get. Hun skul­le ba­re op­ly­se sit cpr- num­mer. Det var hun nødt til, for­di Call Me var ble­vet op­købt af Te­lenor, hæv­de­de sæl­ge­ren.

» Jeg spurg­te ham, hvor­for han skul­le ha­ve mit cpr- num- mer. Jeg tænk­te, det var mær­ke­ligt, hvis de ik­ke hav­de mit cpr- num­mer, når de nu hav­de op­købt Call Me, « for­tæl­ler Met­te Plads­b­jerg Lar­sen til BT

Hun rin­ge­de eft er­føl­gen­de til Call Me for at hø­re, om det var rig­tigt, hvad Te­lenor­sæl­ge­ren hav­de på­stå­et. Men det kun­ne de ik­ke be­kræft e. I vir­ke­lig­he­den de­ler Call Me og Te­lenor blot net­værk.

» Det var jo løgn og lat­in, det sæl­ge­ren for­tal­te mig. Jeg modt­og se­ne­re et SIM- kort fra Te­lenor, som jeg rev i styk­ker. På in­tet tids­punkt hav­de jeg sagt ja til de­res til­bud, « for­tæl­ler hun.

Luk­ke­de num­me­ret

» Jeg fandt se­ne­re ud af, at Te­lenor hav­de luk­ket for mit num­mer hos Call Me. Jeg blev så ra­sen­de! Jeg kun­ne ik­ke bru­ge min te­le­fon i 13 da­ge, og min dat­ter be­gynd­te at bli­ve uro­lig for mig, da jeg ik­ke sva­re­de på hen­des opkald, « si­ger Met­te Plads­b­jerg Lar­sen.

He­le tre uger skul­le der gå, in­den den aal­bor­gen­si­ske kvin­de fi k sit gam­le Call Mea­bon­ne­ment tilbage.

Te­lenor gav hen­de en æske Merci- cho­ko­la­de i kom­pen­sa­tion for de 13 da­ge, hun var uden te­le­fo­nisk kon­takt med om­ver­den.

» Jeg sy­nes, det var ret tamt fra Te­lenors si­de. Det er ik­ke o. k., at te­le­fon­sæl­ge­re kaprer kun­der med løg­ne­hi­sto­ri­er på den må­de. Så­dan no­get skal ik­ke fort­sæt­te, « ra­ser Met­te Plads­b­jerg Lar­sen.

No­get kun­ne ty­de på, at Met­te Plads­b­jerg Lar­sens hi­sto­rie ik­ke er et en­gangstil­fæl­de. I tirs­dags skrev bt. dk om 51- åri­ge Ti­na Jør­gen­sen fra Hor­sens, der li­ge­som Met­te Plads­b­jerg Lar­sen hav­de mod­ta­get et vel­komst­brev og SIM- kort fra Te­lenor, selv­om hun på for­hånd hav­de af­vist sæl­ge­ren. Si­den har fl ere dan­ske­re hen­vendt sig med lig­nen­de hi­sto­ri­er.

Te­lenor er­ken­der, at de har la­vet en brøler i den kon­kre­te sag med Met­te Plads­b­jerg Lar­sen.

» I sa­gen med Met­te Plads­b­jerg Lar­sen har vi uden tvivl hand­let for­kert. Det be­kla­ger vi dybt, og sa­gen før­te til, at vi stop­pe­de an­sæt­tel­ses­for­hol­det med sæl­ge­ren. Man skal selv­føl­ge­lig respek­te­re det, når folk si­ger nej tak, « si­ger Tom Le­hn- Chri­sti­an­sen, pres­se­chef hos Te­lenor, og fort­sæt­ter:

.

Fy­rings­grund

» Hvis no­gen af vo­res me­d­ar­bej­de­re be­vidst la­ver et salg uden kun­dens ac­cept, så bli­ver de af­ske­di­get. Det sid­ste, vi øn­sker, er at kun­der kom­mer i klem­me i en sag som den her, for den er jo bå­de vold­somt fru­stre­ren­de for kun­den og ska­de­lig for os selv. « si­ger Tom Le­hn- Chri­sti­an­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.