Fængs­let for hær­værk

BT - - NYHEDER -

HÆR­VÆRK

Den for­mode­de ger­nings­mand bag tors­da­gens hær­værk mod et asyl­cen­ter på Djursland er ble­vet va­re­tægts­fængs­let i fi re uger.

Det blev re­sul­ta­tet af grund­lovs­for­hø­ret ved Ret­ten i Randers fre­dag eft er­mid­dag. Den 26- åri­ge mand næg­ter sig skyl­dig.

Han er sig­tet for at stå bag hær­vær­ket mod asyl­cen­te­ret Lyng­by­gård, der lig­ger i Tru­strup i Nord­djurs Kom­mu­ne.

Her blev der nat­ten til tors­dag teg­net na­zi­sym­bo­ler på cen­trets porte, li­ge­som der blev sat ild til en bil, der var par­ke­ret i nær­he­den.

Na­zi­sym­bo­ler­ne var fl an­ke­ret af be­ske­der­ne ’ FØR­STE AD­VAR­SEL’ og ’ DNSB’.

Sidst­nævn­te er en hen­vis­ning til na­zist­par­ti­et Dan­marks Na­tio­nalso­ci­a­li­sti­ske Be­væ­gel­se.

Fandt ben­zin og spray­ma­ling

Un­der grund­lovs­for­hø­ret kom det frem, at po­li­ti­et har fun­det ben­zin­dun­ke, hand- sker og sort spray på den sig­te­des adres­se. Iføl­ge DR er den 26- åri­ge tid­li­ge­re dømt for for­søg på brandstift el­se, trus­ler og hær­værk.

Den sig­te­de for­kla­re­de selv i ret­ten, at han lå og halvsov til et af­snit af ’ Krø­ni­ken’ på ger­nings­tids­punk­tet.

Det er an­den gang in­den for en må­ned – og tred­je gang si­den marts – at cen­te­ret i Lyng­by­gård, der lig­ger tæt ved Grenå, er ble­vet ud­sat for na­zi­stisk hær­værk.

Den 26- åri­ge blev an­holdt tors­dag aft en. BNB

55- åri­ge Met­te Plads­b­jerg Lar­sen fik til­sendt vel­komst­brev og SIM- kort fra Te­lenor mod sin vil­je. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.