Kon­fi ske­rer pas fra for­mode­de IS- kri­ge­re

BT - - NYHEDER -

HJEM­ME­FRON­TEN

Østjyl­lands Po­li­ti har mu­lig­vis for­hin­dret tre dan­ske stats­bor­ge­re i at mel­de sig un­der ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stats ( IS) sor­te fa­ner.

Po­li­ti­et har for ny­lig kon­fi ske­ret tre per­so­ners pas, da eft er­ret­nin­ger ty­de­de på, at de var på vej til Sy­ri­en for at kæm­pe for IS. Po­li­tik­red­sen op­ly­ser i en pres­se­med­del­el­se, at der er ta­le om to myn­di­ge og en umyn­dig per­son, og at det skul­le væ­re før­ste gang, de tre var på vej til ud­lan­det for at del­ta­ge i en væb­net kon­fl ikt.

Det var den da­væ­ren­de SR- re­ge­ring, der med et bredt fl er­tal bag sig i marts vedt­og den lov, der gør det mu­ligt for dan­ske myn­dig­he­der at ind­dra­ge dan­ske stats­bor­ge­res pas, hvis der er be­grun­det mi­stan­ke om, at de er på vej til ud­lan­det for at del­ta­ge i en væb­net kon­fl ikt.

Loven blev ved­ta­get som re­ak­tion på, at 115 per­so­ner iføl­ge Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) er rejst til Sy­ri­en for at kæm­pe.

I alt har fem per­so­ner nu få­et kon­fi ske­ret de­res pas, si­den loven blev ved­ta­get.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.