Clark­son sco­rer kas­sen

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

100 MIO. KR.

Den tid­li­ge­re Top Gear­stjer­ne og ny vært på et kom­men­de bils­how på Ama­zon Prime Net­work, Je­re­my Clark­son, står til at bli­ve den bedst løn­ne­de tvvært i he­le Stor­bri­tan­ni­en.

Som tv- vært på Ama­zon Prime Net­work får Clark­son næ­sten 10 mil­li­o­ner pund om året – sva­ren­de til over 100 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Det skri­ver avi­sen Te­le­graph.

Den ka­ris­ma­ti­ske og kon­tro­ver­si­el­le tv- vært Je­re­my Clark­son var i man­ge år sy­no­nym med det po­pu­læ­re BBC tv- show Top Gear, hvor bi­ler blev te­stet, pres­set til græn­sen og langt, langt over.

Men Clark­son fi k eft er tu­mult med BBC, der end­te med en Clark­son- knyt­næ­ve i ho­ve­d­et på en af pro­gram­mets pro­du­ce­re, re­vet sin kon­trakt i styk­ker.

I ste­det blev han hap­set af Ama­zon Prime Net­work, der la­ver et nyt bils­how med den po­pu­læ­re Clark­son som vært. Og Ama­zon Prime Net­work er åben­bart vil­lig til at be­ta­le et svim­len­de mil­li­onbe­løb for at få Clark­son om bord.

Stri­be­vis af brø­le­re

Je­re­my Clark­son har gen­nem sin kar­ri­e­re som tv- vært pry­det avis­for­si­der­ne og nyheds­fl ader­ne ver­den over – bå­de for suc­ce­ser, men i høj grad og­så for en mas­se, mas­se brø­le­re.

Blandt an­det blev Clark­son i ju­len 2008 til­talt for spi­ri­tus­kør­sel eft er at ha­ve druk­ket gin og to­nic og eft er­føl­gen­de sat sig bag rat­tet, og i ok­to­ber 2009 ud­tal­te han, at BBC var besat af at an­sæt­te sor­te, mus­li­mer el­ler les­bi­ske, hvil­ket ik­ke blev op­fat­tet po­si­tivt af den da­væ­ren­de ar­bejds­gi­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.