NU SER VI DER

Billeder af flygt­nin­ge, der druk­ner i Mid­del­ha­vet ud for Afri­kas kyst, kom et skridt tæt­te­re på, da en last­bil med 71 dø­de flygt­nin­ge blev fun­det for­ladt på en mo­tor­vej i Østrig

BT - - NYHEDER - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@ bt. dk

NÆR­HEDS­PRIN­CIP­PET

Billeder af tre dø­de børn, der skyl­les op på en strand på Lespos, af en 2- årig pi­ge, som lig­ger kvalt sam­men med 70 an­dre i døds­bi­len i Østrig. Det er den slags billeder, som er ble­vet rysten­de hver­dagskost i det se­ne­ste år, hvor tu­sind­vis af men­ne­sker om­kom­mer i for­sø­get på at kom­me frem til Eu­ro­pa.

Dødstal­let sti­ger støt he­le ti­den, og tors­dag var in­gen und­ta­gel­se.

I en for­ladt va­re­vogn på en østrigsk mo­tor­vej fandt man li­ge­ne af 59 mænd, ot­te kvin­der og fi­re børn. 71 i alt. Selv­om tal­let ik­ke er blandt de stør­ste, vi har set, er der al­li­ge­vel no­get an­der­le­des over det. For de 71 men­ne­sker dø­de ik­ke i Mid­del­ha­vet, hvor bøl­ger­ne fjer­ner de­res krop­pe. Plud­se­lig ser vi de­res an­sig­ter. Det kan iføl­ge An­ders La­de­karl, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i Rø­de Kors, væ­re med til at læg­ge pres på po­li­ti­ker­ne.

Dør som flu­er

» Det, der er sket i Østrig, er jo i vir­ke­lig­he­den det sam­me, som der sker ved Mid­del­ha­vet. Den ty­pe døds­fald er set før, de for­svin­der ba­re ik­ke i bøl­ger­ne her. Jo fle­re an­sig­ter der kom­mer på of­re­ne, des me­re re­a­li­stisk be­gyn­der man at for­hol­de sig til pro­blem­stil­lin­ger­ne, « si­ger An­ders La­de­karl.

Men selv­om va­re­vog­nen blev fun­det i Østrig, og det der­for er ryk­ket tæt­te­re på, så tror An­ders La­de­karl ik­ke, at 71 men­ne­ske­liv er nok til at ru­ske op i po­li­ti­ker­ne.

» Jeg er ban­ge for, at vi kom­mer til at skul­le se fle­re af den her ty­pe hæn­del­ser, før Eu­ro­pa for al­vor fin­der ud af, at det her er no­get, man bli­ver nødt til at hånd­te­re i fæl­les­skab. Tær­s­k­len for, hvor­når man hand­ler po­li­tisk, er desvær­re fuld­stæn­dig skre­det. For 20 år si­den skul­le der én gra­nat til på et mar­ked i Sa­ra­je­vo, før man greb ind i Bos­ni­en- kri­gen. Den­gang dø­de der 68. Nu dør folk som flu­er om­kring os, uden at det gi­ver an­led­ning til ef­fek­tiv po­li­tisk hand­ling, « si­ger An­ders La­de­karl.

De 71 tab­te liv er blot en drå­be i ha­vet, hvis man ser på det sam­le­de bil­le­de. Iføl­ge In­ter­na­tio­nal Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion dø­de der 3.279 men­ne­sker i år 2014 på de­res vej til Eu­ro­pa, mens tal­let i år er på mindst 2.300.

Op mod halv­de­len vil ar­bej­de

Ik­ke al­le, der ta­ger mod Eu­ro­pa, er flygt­nin­ge. Nog­le er og­så mi­gran­ter, der ta­ger til Eu­ro­pa i for­sø­get på at for­bed­re de­res le­ve­vil­kår.

» Det er svært at si­ge, hvor man­ge der er flygt­nin­ge, og hvor man­ge der er emi­gran­ter. Et slag på ta­sken er, at der er halvt af hver, men det vi­des ik­ke præ­cist, « si­ger An­ders La­de­karl.

Den stør­ste grup­pe af flygt­nin­ge er sy­re­re, og man­ge er i før­ste om­gang ta­get til Jor­dan, Li­ba­non el­ler Tyr­ki­et. En væ­sent­lig år­sag til det øge­de pres i Eu­ro­pa er, at der ik­ke læn­ge­re er plads til flygt­nin­ge i de­res na­bo­lan­de. Det si­ger Tho­mas Gam­melt­oft- Hansen, der er forsk­nings­le­der på in­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der og har spe­ci­a­le i flygt­nin­ge­ret.

Glo­balt pro­blem – fæl­les løs­ning

» Vi står midt i en glo­bal flygt­nin­ge­kri­se. An­tal­let af flygt­nin­ge og for­drev­ne er ste­get vold­somt de se­ne­ste fem år, og det pres­ser først og frem­mest nær­om­rå­der­ne, som sid­der med op til 90 pct. af flygt­nin­ge- ne. Men nær­om­rå­der­nes ka­pa­ci­tet er nu op­brugt. De kan ik­ke rum­me me­re, og vi ser fle­re og fle­re over­greb på flygt­nin­ge­ne, som der­for pres­ses vi­de­re, « si­ger Tho­mas Gam­melt­oftHan­sen og ap­pel­le­rer til, at EU- lan­de­ne for­sø­ger at fin­de en sam­let løs­ning på pro­ble­ma­tik­ken i ste­det for at for­sø­ge at hånd­te­re det na­tio­nalt.

» Det, der skal til for at ven­de si­tu­a­tio­nen, er sam­le­de fæl­les løs­nin­ger. Alt an­det er ik­ke en løs­ning, « si­ger Gam­melt­oft- Hansen.

Fort Eu­ro­pa vak­ler

Flygt­nin­ge­nes kamp for over­le­vel­se ryk­ker tæt­te­re på Eu­ro­pa. Først var me­di­er­nes ka­me­ral­in­ser ret­tet mod den ita­li­en­ske ø Lam­pe­dusa, hvor det ene skib fyldt med flygt­nin­ge for­li­ste ef­ter det an­det.

Ita­li­e­ner­ne iværk­sat­te red­nings­ind­sat­sen ’ Ma­re No­strum’, der ef­ter si­gen­de har red­det over hund­re­de tu­sin­de men­ne­sker op af Mid­del­ha­vet. Op­ga­ver­ne for ’ Ma­re No­strum’ var så store, at Ita­li­e­ner­ne bad de an­dre EU- lan­de om hjælp, men den fik de ik­ke, og red­nings­ind­sat­sen blev ned­lagt.

Se­ne­re kom bil­le­der­ne af fortviv­le­de men­ne­skers mø­de med pig­t­rå­ds­heg­ne­ne i Ma­kedo­ni­en, og ka­o­ti­ske til­stan­de på de græ­ske fe­ri­eø­er.

He­le ti­den ryk­ker flygt­nin­ge­strøm­men lidt tæt­te­re på, og som det ser ud nu, er EU hand­ling­s­lam­met. Flygt­nin­ge­ne pres­ses til at ta­ge des­pe­ra­te valg. Valg, der for­ment­lig før­te til, at 71 blev kvalt i kø­le­rum­met på en last­bil. Spør­ger man An­ders La­de­karl, så bli­ver de ik­ke de sid­ste:

» Alt ty­der på at de, der flyg­ter, er så des­pe­ra­te, at de er vil­li­ge til at ri­si­ke­re de­res liv. Så læn­ge det er så­dan, så er der og­så nog­le af dem, der mi­ster det. «

LØR­DAG 29. AU­GUST 2015

En sy­risk fa­mi­lie på flugt. Far med to tvil­lin­ge­søn­ner på 4 år og en dat­ter på 5 år. Fa­mi­li­en har over­le­vet flug­ten ud af Sy­ri­en til hav­ne­by­en Bod­rum i Tyr­ki­et, hvor­fra de for­sø­ger at kæm­pe sig over det smal­le stræ­de til den græ­ske ø Kos. Fa­mi­li­en er net­op kom­met i land igen på den tyr­ki­ske kyst Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.