Mer­kel: Dan­mark ta­ger et stort an­svar

BT - - NYHEDER -

ASYL­PO­LI­TIK

Mens flygt­nin­ge­pres­set fra syd vok­ser, har den dan­ske stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) fre­dag holdt ar­bejds­frokost med sin ty­ske kol­le­ga, kans­ler An­gela Mer­kel, i Ber­lin.

Trå­d­hegn bli­ver sat op, om­kom­ne flygt­nin­ge bjær­ges fra Mid­del­ha­vet, og nød­hjælp ud­de­les i Eu­ro­pa for før­ste gang i man­ge år. Pro­ble­met sy­nes uover­sku­e­ligt, men Dan­mark løf­ter et stort an­svar, ly­der det fra Mer­kel på et fæl­les pres­se­mø­de med Løk­ke.

» Dan­mark har læn­ge ta­get fle­re flygt­nin­ge end man­ge an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de, « si­ger hun.

Der­med smy­ger hun sig uden om pres­sens spørgs­mål om, hvor­vidt hun fin­der det so­li­da­risk, at Dan­mark ik­ke vil del­ta­ge i en fæl­les eu­ro­pæ­isk asyl­po­li­tik med en me­re ret­fær­dig for­de­ling af flygt­nin­ge blandt EU- lan­de­ne. en per­son, der i sit hjem­land er for­fulgt på grund af ra­ce, re­li­gion, po­li­ti­ske ak­ti­vi­te­ter el­ler lig­nen­de samt » Den fak­ti­ske si­tu­a­tion er så­dan, at ri­si­ke­rer at mi­ste liDan­mark på den ene si­de hø­rer med vet, bli­ve fængs­let, til sy­ste­met, men på den an­den si­de tor­tu­re­ret el­ler få ik­ke er med i den fæl­les asyl­po­li­tik, « kræn­ket si­ne men­si­ger An­gela Mer­kel med hen­vis­ning ne­ske­ret­tig­he­der til det dan­ske rets­for­be­hold på om­på an­dre må­der. rå­det.

Et for­be­hold, som Mer­kel desFlygt­nin­ge har ret til asyl, og det er iføl­ge Flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen

uden hå­ber, at dan­sker­ne vil af­skaf­fra 1951 ulov­ligt at sen­de dem tilbage til hjem­lan­det, hvor de­res liv

fe ved fol­ke­af­stem­nin­gen 3. de­ce­mel­ler fri­hed er tru­et. ber.

en per­son, der bo­sæt­ter sig i et an­det land Ar­bejds­froko­sten er Lars Løk­ke per­ma­nent. Det kan væ­re en per­son, der for­la­der sit hjem­land Ras­mus­sens før­ste of­fi­ci­el­le uden­grun­det fat­tig­dom, man­gel på ar­bej­de el­ler på an­den vis for­sø­ger lands­be­søg ef­ter val­get, og det er at ska­be sig en bed­re til­væ­rel­se ved at bo­sæt­te sig i et an­det land. ik­ke til­fæl­digt, at tu­ren er gå­et til

na­bo­en mod syd, for­sik­rer han. De er en per­son der flyt­ter fra ét sted til et an­det, f. eks.

to lan­de de­ler ik­ke kun en fæl­les for at sø­ge ar­bej­de og of­te over lan­de­græn­ser græn­se, men og­så fæl­les vær­di­er og Dis­se er ik­ke be­skyt­tet af Flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen. mål, ly­der det.

» Tys­kland er vo­res tæt­te al­li­e­re­de

Hå­ber på et hel­hjer­tet Dan­mark

og en ven. Vi ser Tys­kland som en på­li­de­lig sam­ar­bejds­part­ner. Dan­mark og Tys­kland er så at si­ge i et fast for­hold, « si­ger Løk­ke.

Hvad an­går Mer­kels be­mærk­nin­ger om flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen er­klæ­rer den dan­ske stats­mi­ni­ster sig enig i, at det ik­ke er ret­fær­digt, at Tys­kland og an­dre lan­de mod­ta­ger stør­ste­delen af flygt­nin­ge­ne, mens an­dre lan­de stort set ik­ke mod­ta­ger no­gen.

» Men en for­de­ling er ik­ke nok. Vi må og­så sør­ge for, at der kom­mer fle-

Den ty­ske kans­ler ro­ser Dan­mark for at ta­ge en stør­re an­del flygt­nin­ge end man­ge an­dre EU- lan­de. Men de enor­me flygt­nin­ge­strøm­me kræ­ver fæl­les­eu­ro­pæ­i­ske løs­nin­ger, un­der­stre­ger hun. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.