’’

BT - - NYHEDER - An­gela Mer­kel, for­bund­skans­ler

Den fak­ti­ske si­tu­a­tion er så­dan, at Dan­mark på den ene si­de hø­rer med til sy­ste­met, men på den an­den si­de ik­ke er med i den fæl­les asyl­po­li­tik

re her­til, « si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen, der be­nyt­ter lej­lig­he­den for­an det store pres­se­op­bud til at slå fast, at Dan­mark ta­ger ’ en ri­me­lig an­del’ af flygt­nin­ge­ne.

Ud­over de mas­si­ve flygt­nin­ge­pro­ble­mer tal­te de to re­ge­rings­che­fer om kli­ma­kon­fe­ren­cen i Pa­ris se­ne­re på året, den kom­men­de dan­ske fol­ke­af­stem­ning om rets­for­be­hol­det, ind­sat­ser i Mel­le­mø­sten og den fæl­les Fe­mern- for­bin­del­se. Sidst­nævn­te for­sik­re­de Mer­kel nok en­gang om, at den ty­ske re­ge­ring fort­sat står helt bag. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.