Vi­cki hør­te pi­sto­len klik­ke

Vi­cki Gard­ner var ved at bli­ve in­ter­viewet af Ali­son Par­ker, da tv- mor­de­ren duk­ke­de op

BT - - NYHEDER - Mi­ke Kalt­oft Jen­sen mi­ke@ bt. dk

OVER­LE­VE­DE

Det var en hor­ri­bel tragedie, der ind­traf, da Ve­ster Lee Fla­na­gan ons­dag skød og dræb­te jour­na­list Ali­son Par­ker og fo­to­graf Adam Wa­de for rul­len­de ka­me­ra­er. Men midt i mør­ket gem­mer der sig og­så en - trods alt op­løf­ten­de - over­le­vel­ses­hi­sto­rie.

Lo­kal­po­li­ti­ke­ren Vi­cki Gard­ner var ved at bli­ve in­ter­viewet af Ali­son Par­ker, mens Wa­de stod for ka­mer­a­fø­rin­gen, da 41- åri­ge Fla­na­gan plud­se­lig duk­ke­de op og be­gynd­te at sky­de på de tre. Men hvor Par­ker og Wa­de blev dræbt, slap Vi­cki Gard­ner med li­vet i be­hold.

Hun har si­den væ­ret i stand til at vi­de­re­gi­ve sin hi­sto­rie til sin mand, Tim Gard­ner. Han for­tæl­ler til ABC News, at Fla­na­gan - som man ser på de vold­som­me tv- billeder - først sky­der mod tv- jour­na­li­sten, der­næst på ka­me­ra­man­den, før han ven­der sig mod Vi­cki Gard­ner.

» Han sky­der mod min ko­ne tre gan­ge, og hun prø­ve­de ba­re at und­vi­ge det he­le. Han skød for­bi to gan­ge, så ka­ste­de hun sig mod jor­den og krøl­le­de sig sam­men, og da var det, at han skød hen­de i ryg­gen, « si­ger Tim Gard­ner til tv- sta­tio­nen.

Ve­ster Lee Fla­na­gan blev ved med at tryk­ke på aft ræk­ke­ren på den Glo­ck- pi­stol, han brug­te til lik­vi­de­rin­ger­ne, men plud­se­lig hør­te hun de befriende klik - tv- mor­de­ren var til­sy­ne­la­den­de lø­bet tør for am­mu­ni­tion.

Vi­cki Gard­ner kun­ne her­eft er hø­re, at Ve­ster Lee Fla­na­gan for­lod ste­det. Gard­ner blev i al hast kørt på ho­spi­ta­let, hvor hun blev lagt i ko­ma og ope­re­ret. Her fi k hun fj er­net en ny­re og en del af sin tarm - en rin­ge pris i for­hold til øv­ri­ge of­re. Vi­cki Gard­ner ven­tes at kom­me sig helt.

Vi­cki Gard­ner og tv- vær­ten Ali­son Par­ker blev skrækslag­ne, da den tid­li­ge­re an­sat­te duk­ke­de op med en pi­stol og be­gynd­te at sky­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.