PO­LI­TI­ET KUN­NE H ’’

I en svensk bog in­drøm­mer Jan Wei­mann fra Blekin­ge­ga­de­ban­den, at grup­pen stod bag mil­li­onrø­ve­ri­et i Lyng­by i 1983 og pe­ger på, at hvis de var ble­vet ta­get den­gang, hav­de det væ­ret slut – in­den grup­pen skød og dræb­te en be­tjent i Køb­ma­ger­ga­de

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk

KRI­MI­NAL­HI­STO­RIE

Var Blekin­ge­ga­de­ban­den ble­vet stop­pet al­le­re­de i 1983, hvis po­li­ti­et hav­de opkla­ret, at det var dem, der stod bag kup­pet mod en pen­ge­trans­port i Lyng­by he­le fem år før det fa­ta­le rø­ve­ri mod Køb­ma­ger­ga­des Po­st­kon­tor?

Nu gi­ver et le­den­de med­lem af ban­den selv sva­ret, og det er li­ge så de­pri­me­ren­de, som det er op­sigtsvæk­ken­de. For ja, det vil­le de højst sand­syn­ligt, hæv­der han.

For 32 år si­den over­faldt ukend­te ger­ning­mænd en pen­ge­trans­port i Lyng­by og slap af sted med over ot­te mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Det blev al­drig opkla­ret, hvem der stod bag det på det tids­punkt stør­ste rø­ve­ri i Dan­mark.

Fem år se­ne­re lå en ung, loven­de po­li­ti­mand skudt og dræbt for­an po­st­kon­to­ret i Køb­ma­ger­ga­de i København, og da eft er­forsk­nings­le­der Jørn Moos og en kol­le­ga året eft er stod i en lej­lig­hed i Blekin­ge­ga­de på Ama­ger, stod det klart, at de hav­de af­slø­ret de mest skru­pel­lø­se og pro­fes­sio­nel­le kri­mi­nel­le, vi no­gen­sin­de har set her­hjem­me. En ban­de, som det vi­ste sig, at Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste hav­de holdt nø­je øje med i åre­vis.

In­drøm­mer i in­ter­view

I en svensk bog fra sid­ste år er der duk­ket en brik op til for­stå­el­sen af et af de stør­ste trau­mer i ny­e­re dansk kri­mi­nal­hi­sto­rie. Den sven­ske for­fat­ter Ga­bri­el Kuhn har i bo­gen ’ Rø­ve­ri for re­vo­lu­tio­nen. Blekin­ge­ga­de­grup­pen in­de­fra’ in­ter­viewet to af ban­dens le­den­de med­lem­mer, Jan Wei­mann og Tor­kil Lau­e­sen. Sam­men med nu af­dø­de Ni­els Jør­gen­sen fi k de 10 års fængsel for rø­ve­ri­et mod Køb­ma­ger­ga­des Po­st­kon­tor i 1988. Den dag i dag ved in­gen, hvem der skød po­li­ti­man­den Jes­per Egt­ved Hansen, og in­gen er der­for ble­vet dømt for det.

Ale­ne det, at de to si­ger no­get, er sen­sa­tio­nelt, for det er kun sket to gan­ge tid­li­ge­re, men Jan Wei­mann kom­mer og­så med et par kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser, som me­re end an­ty­der, at ban­den stod bag rø­ve­ri­et mod pen­ge­trans­por­ten i Lyng­by og ik­ke mindst, at po­li­ti­et kun­ne ha­ve stop­pet dem, hvis de hav­de kon­tak­tet dem al­le­re­de den­gang.

» De kun­ne når som helst ha­ve ar­re­ste­ret os el­ler ta­get os ind til afh øring. Det vil­le må­ske ik­ke ha­ve ført til dom­fæl­del­se, men vil­le vi ha­ve vo­vet at fort­sæt­te den ulov­li­ge virk­som­hed eft er dét? Det er jeg ik­ke sik­ker på. «

Fri­kendt for Lyng­by- rø­ve­ri­et

I in­ter­viewet un­drer Wei­mann sig og­så over, at ban­dens med­lem­mer blev fri­kendt for rø­ve­ri­et i mod pen­ge­trans­por­ten i Lyng­by, da sa­gen kom for ret­ten.

» Det hav­de væ­ret den per­fek­te lej­lig­hed til at kom­me eft er os. Jeg ved ik­ke, hvor­for det ik­ke ske­te, « si­ger han i bo­gen, som i går blev an­meldt i We­e­ken­da­vi­sen.

I 2010 blev der ned­sat en kom­mis­sion, der skul­le un­der­sø­ge PETs rolle og se på, hvor­for Blekin­ge­ga­de­ban­den ik­ke blev stop­pet no­get før. Re­sul­ta­tet af kom­mis­sio­nens ar­bej­de blev, at in­gen kun­ne stil­les til an­svar for no­get.

Jour­na­list An­ders- Pe­ter Mat­hi­a­sen har skre­vet en bog om Blekin­ge­ga­de­ban­den, og han fi nder de nye op­lys­nin­ger i bo­gen me­get op­sigtsvæk­ken­de.

For­hin­dret i opkla­ring

» Det er ik­ke no­gen over­ra­skel­se, at det var Blekin­ge­ga­de­ban­den, der stod bag. Det har man he­le ti­den reg­net med. Men det er in­ter­es­sant, at han si­ger det, « un­der­stre­ger han og til­fø­jer:

» Han ham­rer pløk­ken i et me­get blødt og me­get mystisk punkt. En af grun­de­ne til, at der i 2010 blev ned­sat en kom­mis­sion, der skul­le un­der­sø­ge Blekin­ge­ga­de­ban­desa­gen, var, at der man­ge år eft er rø­ve­ri­et i Køb­ma­ger­ga­de var po­li­ti­folk, der stil­le­de sig op og sag­de, at de blev for­hin­dret i at opkla­re Lyng­by- kup­pet af PET. «

» Man­ge har un­dret sig over, hvor­for PET ik­ke greb ind. Det er først kom­met frem de se­ne­re år, at PET hav­de et kæm­pe la­ger af op­lys­nin­ger om dem. Og at det al­min­de­li­ge po­li­ti løb pan­den mod en mur ik­ke ba­re én gang, men fl ere gan­ge. Spørgs­må­let er jo, om de var ble­vet stop­pet, hvis de for al­vor vid­ste, hvor tæt po­li­ti­et fulg­te dem. Det, han si­ger, det er, at po­li­ti­et vil­le ha­ve stop­pet dem, hvis de hav­de kon­tak­tet dem og stil­let dem op ad mu­ren. «

Hem­me­lig­he­der på beg­ge si­der

» Der­for er det in­ter­es­sant, at han in­drøm­mer det nu. Ankla­gen mod PET har jo væ­ret, at man lod dem gå og ik­ke har for­talt de al­min­de­li­ge po­li­ti­folk, at de var der. «

Det er sta­dig en hem­me­lig­hed mel­lem ban­dens med­lem­mer, hvem der skød og dræb­te den un­ge be­tjent Jes­per Egt­ved Hansen, og det tror An­ders- Pe­ter Mat­hi­a­sen, det bli­ver ved med at væ­re.

LØR­DAG 29. AU­GUST 2015

De kun­ne når s ar­re­ste­ret os e afh øring. Det vil­le m dom­fæl­del­se, men v fort­sæt­te den ulov­li dét? Det er jeg ik­ke s

Et af de få billeder af Jan Wei­mann fra Blekin­ge­ga­de- ban­den. Det stam­mer an­gi­ve­ligt fra 1989. Ban­dens med­lem­mer ta­ler stort set al­drig, men nu er Wei­mann kom­met med en ræk­ke kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser i en svensk bog.

Rø­ve­ri­et mod en pen­ge­trans­port fra Dan­ske Bank i Lyng­by i 1983 blev al­drig opklar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.