Kampklar Goog­le af­vi­ser Ves­ta­ger

In­ter­net­gi­gan­ten af­vi­ser EU- Kom­mis­sio­nens kri­tik og gør nu klar til et rets­op­gør til en vær­di af 437 mil­li­ar­der kr.

BT - - NYHEDER - Mads Kol­by Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SØG­NIN­GER

Goog­le tro­e­de, at alt var på plads, da in­ter­net­gi­gan­ten i 2014 blev enig om en af­ta­le med da­væ­ren­de kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær Jo­aquín Al­mu­nia. In­ter­net­gi­gan­ten vil­le for alt i ver­den und­gå en kamp ved dom­sto­le­ne, og Al­mu­ni­as tid som kom­mis­sær var ved at rin­de ud.

Men den span­ske kom­mis­sær hav­de for­reg­net sig og hav­de ik­ke op­bak­ning i kom­mis­sio­nen til af­ta­len. Han måt­te træk­ke den tilbage un­der stor kri­tik fra fle­re si­der. Nu er der en ny kon­kur­ren­ces­he­rif i by­en, og Mar­gret­he Ves­ta­ger la­der ik­ke til at vil­le for­hol­de sig pas­siv. Hen­des li­ste med kri­tik­punk­ter mod Goog­le er lang, og i sid­ste en­de kan sa­gen nu en­de som det stør­ste kon­kur­ren­ce­op­gør i in­ter­net­tets hi­sto­rie.

Goog­le har nem­lig nu pu­re af­vist EU- Kom­mis­sio­nens kri­tik­punk­ter og la­der i ste­det til at gø­re klar til at ta­ge kam­pen ved dom­sto­len. In­ter­net­gi­gan­ten me­ner, at EUs kla­ger ik­ke ba­re er mis­for­stå­et ju­ra, men og­så ram­mer for­bi ski­ven, hvad an­går he­le øko­no­mi­en og dy­na­mi­k­ken blandt in­ter­net­tets ak­tø­rer.

Goog­le vi­ser Goog­le

Et af de stør­ste kri­tik­punk­ter er, at Goog­le sid­der på 90 pro­cent af al­le in­ter­netsøg­nin­ger i EU, men de resultater, der duk­ker op, er på for­hånd hånd­pluk­ket af Goog­le. Så­le­des lin­ker Goog­le til eg­ne tje­ne­ster, selv­om det ik­ke nød­ven­dig­vis er det bed­ste sø­ge­re­sul­tat. Det gæl­der ek­sem­pel­vis in­den for in­ter- net­s­hop­ping, hvor Goog­le har lin­ket til eg­ne webs­hops frem for an­dre.

Mil­li­ar­der på spil

EU- Kom­mis­sio­nens kla­ger hand­ler i før­ste om­gang om shop­ping, men en rets­sag vil kun­ne dan­ne præ­ce­dens for til­sva­ren­de sa­ger mod Goog­les an­dre tje­ne­ster som ek­sem­pel­vis sty­re­sy­ste­met An­droid.

Hvis Goog­le bli­ver dømt skyl­dig i kon­kur­r­ren­ce­forvri­den­de ad­færd, kan det ko­ste op mod 437 mil­li­ar­der kro­ner.

I en blog­post af­vi­ser Goog­les se­ni­or vi­ce presi­dent Ken Wal­ker an­kla­ger­ne og på­pe­ger, at Goog­les tje­ne­ster sim­pelt­hen er bed­re, og at det der­for ik­ke hand­ler om kon­kur­ren­ce­forvri­den­de ad­færd, men om at gi­ve de bed­ste sø­ge­re­sul­ta­ter til bru­ger­ne.

LØR­DAG 29. AU­GUST 2015

EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær Mar­gret­he Ves­ta­ger har en lang li­ste af kri­tik­punk­ter mod Goog­le. In­ter­net­gi­gan­ten af­vi­ser dog EUs an­kla­ger og me­ner, at kom­mis­sio­nen har mis­for­stå­et bå­de ju­ra­en og øko­no­mi­en i sa­gen. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.