Skal kla­re sig selv

Prins Ni­ko­lai vil for­men­lig ik­ke mod­ta­ge apa­na­ge, når han om to år fyl­der 18. Til gen­gæld spås han en strå­len­de kar­ri­e­re i er­hvervs­li­vet

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk Fo­to: Ste­en Bro­gaard

16 ÅR

Han er re­gent­par­rets æld­ste bar­ne­barn. Men når man ’ kun’ ran­ge­rer på en sy­ven­de­plads i tron­føl­gen, kom­mer prins Ni­ko­lai for­ment­lig til at få et liv med en in­ter­na­tio­nal er­hvervskar­ri­e­re. Og her bli­ver prin­sen et hit, me­ner en bran­din­g­eks­pert.

Da prins Ni­ko­lai i går for 16 år si­den blev født, stod he­le Dan­mark på den an­den en­de. For ik­ke nok med at han var dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­riks før­ste bar­ne­barn, så var den lil­le nye prins og­så det før­ste barn af det den­gang umå­de­ligt po­pu­læ­re prin­se­par, Joachim og Ale­xan­dra. Dan­sker­ne jub­le­de, for en­de­lig blev der født et barn i det dan­ske kon­ge­hus.

Si­den blev Ni­ko­lais for­æl­dre som be­kendt skilt. Kron­prins Fre­de­rik gif­te­de sig med Mary, der lyn­hur­tigt over­tog den før så po­pu­læ­re Ale­xan­dras plads i dan­sker­nes hjer­ter. Og fød­te fi­re børn på godt fem år. Der­med røg prins Ni­ko­lai langt ned i tron­føl­geræk­ken. Og i dan­sker­nes be­vidst­hed.

Her­lufsholm

I dag går den nu 16- åri­ge prins i 1. g på den pre­sti­ge­fyld­te kostsko­le Her­lufts­holm sam­men med man­ge af bør­ne­ne fra eli­ten i det dan­ske er­hvervs­liv. Og Ni­ko­lai skal nok læg­ge sig i se­len med stu­di­er­ne, for iføl­ge Lars Hov­bak­ke, hi­sto­ri­ker og eks­pert i de eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­hu­se, kan Joachim og Ale­xan­dras æld­ste søn ik­ke reg­ne med at få apa­na­ge, som beg­ge hans for­æl­dre får.

» Jeg vil tro, at han i høj grad vil kom­me til at skul­le kla­re sig selv, for­di der ef­ter­hån­den er så man­ge an­dre prin­ser og prin­ses­ser i den ge­ne­ra­tion. Der­for vil der ik­ke væ­re så enormt man­ge op­ga­ver til ham i kon­ge­hu­sets re­gi, « si­ger Hov­bak­ke.

Kon­ge­hu­s­eks­per­ten pe­ger og­så på, at Ni­ko­lai nok hel­ler ik­ke vil gå mi­li­tær­vej­en, som man­ge kon­ge­li­ge før ham har gjort.

» Jeg tror, Ni­ko­lai vil gå ef­ter en in­ter­na­tio­nal kar­ri­e­re. Umid­del­bart no­get med sprog, øko­no­mi og in­ter­na­tio­na­le for­hold, « me­ner Lars Hov­bak­ke.

Man­ge vil hy­re en prins

Hvis det vi­ser sig, at Lars Hov­bak­ke får ret, så vil de dan­ske virk­som­he­der med in­ter­na­tio­nal ræk­ke­vi­de for­ment­lig kom­me til at slås om at hy­re den dan­ske prins.

» Det vil be­ty­de en ver­den til for­skel for den virk­som­hed, han bli­ver an­sat i, for­di vi i Dan­mark har væ­ret me­get dår­li­ge til at ud­nyt­te, at de kon­ge­li­ge ik­ke ba­re var sær­li­ge. Men de var og­så dyg­ti­ge, « si­ger Kre­sten Schultz Jør­gen­sen, bran­din­g­eks­pert og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­he­den Le­ad Agen­cy.

Ik­ke ba­re til py­nt

Han spår og­så, at fler­tal­let af re­gent­par­rets bør­ne­børn vil mar­ke­re sig i er­hvervs­li­vet i ste­det for i de kon­ge­li­ge ge­mak­ker.

» Næ­ste ge­ne­ra­tion kom­mer til at ska­be et helt nyt kon­ge­ligt brand med en er­hvervskar­ri­e­re, hvor de ik­ke ba­re er til py­nt, for det kræ­ver den mo­der­ne ver­den. Og det at dren­gen ik­ke kom­mer til at mod­ta­ge apa­na­ge, vil væ­re en kæm­pe hjælp til ham. For det er må­ske det in­ci­ta­ment, vi har mang­let før, « si­ger Kre­sten Schultz Jør­gen­sen og til­fø­jer:

» Det kan bli­ve rig­tig, rig­tig godt, hvis han har det lange blik på fra be­gyn­del­sen. Og virk­som­he­der­ne ser det. « Født 28. au­gust 1999 på Rigs­ho­spi­ta­let. Hans for­æl­dre er prins Joachim og da­væ­ren­de prin­ses­se Ale­xan­dra. Prin­sen kom i Krebs’ Skole som fem- årig. Sid­ste år tog han 10. klas­se på Her­lufsholm Kostsko­le. I år er han be­gyndt i 1. g. på sam­me kostsko­le. Ni­ko­lai er num­mer syv i tron­føl­gen ef­ter kron­prins Fre­de­rik, prins Chri­sti­an, prin­ses­se Isa­bel­la, prins Vin­cent, prin­ses­se Jo­sep­hine og prins Joachim. Ef­ter Ni­ko­lai føl­ger: Prins Fe­lix, prins Hen­rik, prin­ses­se At­he­na, prin­ses­se Benedikte og prin­ses­se Elisa­beth.

Prins Ni­ko­lai var det før­ste barn af det den­gang umå­de­ligt po­pu­læ­re prin­se­par Joachim og Ale­xan­dra. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.