KRI­GENS FÆ­LE AN­SIGT

BT - - NYHEDER -

KON­FLIKT

Det kan lig­ne sce­ner fra en fi lm. Men den­ne bil­led­se­rie er et au­ten­tisk og skræm­men­de ind­blik i kon­fl ik­ten mel­lem Is­ra­el og Palæsti­na.

Bil­le­der­ne vi­ser, hvor­dan en palæsti­nen­sisk dreng til at be­gyn­de med bli­ver på­gre­bet af en is­ra­elsk sol­dat på vold­som vis. Han er sam­men med en grup­pe palæsti­nen­si­ske bor­ge­re, der pro­teste­rer mod et jø­disk ind­t­og i lands­by­en Na­bi Sa­leh, der lig­ger tæt ved den palæsti­nen­si­ske by Ra­mal­lah. By­en lig­ger på Vest­bred­den og er un­der is­ra­elsk be­sæt­tel­se.

Eft er­føl­gen­de for­sø­ger en ræk­ke des­pe­ra­te palæsti­nen­si­ske kvin­der og børn at kom­me dren­gen til und­sæt­ning. Og plud­se­lig er det den is­ra­el­ske sol­dat, der er un­der an­greb og må slip­pe sit tag i dren­gen.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.