Kul­tur ’ For­bry­del­sen’s far

Man­den bag fle­re af DR- dra­mas stør­ste tv- suc­ce­ser vil nu la­ve film om da­ti­dens po­r­no­kon­ger på Vester­bro

BT - - KULTUR - Kir­sten Er­lends­son ke@ bt. dk

FILM

Po­r­no­ens før­ste bag­mænd var så ri­ge, at rej­se­kon­gen Si­mon Spies var en ren sko­led­reng ved si­den af. Ny film skal skil­dre, hvor­dan jub­len over po­r­no­ens fri­gi­vel­se i 1969 end­te med at gø­re Vester­bro til et sex- mek­ka og en gangster­re­de.

De kæm­pe­de for at få fri­gi­vet po­r­no­gra­fi­en uden at ane, hvil­ket mon­ster af sex, vold og kri­mi­na­li­tet der fulg­te i kølvan­det.

Nu vil ny spil­le­film for­tæl­le om po­r­no­kon­ger­ne på Vester­bro.

Sex- mek­ka

Det er for­fat­ter­ne Sø­ren Svei­strup, ska­ber af DRs in­ter­na­tio­na­le tv- se­ri­e­hit ’ For­bry­del­sen’, og Lars K. Andersen, med­for­fat­ter til DR- se­ri­en ’ Ed­der­kop­pen’ og spil­le­fil­men ’ Flam­men & Ci­tro­nen’, der er gå­et om bord i et styk­ke dan­marks­hi­sto­rie, der sat­te Isted­ga­de på ver­dens­kor­tet og gjor­de Vester­bro til et se­x­mek­ka.

» Det er en hi­sto­rie, jeg har haft lyst til at la­ve i man­ge år. For­di den er helt ek­strem far­ve­rig. Den for­an­dre­de ik­ke ba­re Dan­mark, men he­le ver­den for al­tid, på ni­veau med Be­at­les, ba­re på en helt an­den må­de, « si­ger Sø­ren Svei­strup.

Den kom­men­de film ser tilbage på en tid, der ik­ke lig­ger så langt tilbage, hvor nog­le un­ge ildsjæ­le tog kam­pen op mod po­li­ti, dom­sto­le og po­li­ti­ke­re og i fri­he­dens navn for­lang­te at få lov til at be­stem­me over de­res nø­gen­hed og se­xlyst. I man­ge år var po­r­no il­le­galt og kør­te som en gangster­virk­som­hed.

» I dag er der vel in­gen, der sy­nes, at po­r­no er sær­lig ny­ska­ben­de. Men det var det den­gang. Vi er in­spi­re­ret af ildsjæ­le som sag­fø­rer­søn­nen Leo Mad­sen og Ole Ege, der pres­se­de på for at få gjort bil­led­por­no­gra­fi­en lov­lig i slut­nin­gen af 60er­ne. De fik ju­stits­mi­ni­ster Knud The­strup til at gi­ve sig, så po­r­no­en blev fri­gi­vet 1. juli 1969, « si­ger Sø­ren Svei­strup.

Man­ge­mil­li­o­næ­rer

Det fik he­le ver­den til at strøm­me til Isted­ga­de, der skød op som et sex- mek­ka, og gjor­de po­r­no­gra­fer­ne til man­ge­mil­li­o­næ­rer over en nat. De var blandt Dan­marks ri­ge­ste.

» I den pe­ri­o­de blev der tjent styr­ten­de med pen­ge, druk­ket og spil­let vildt. Rej­se­kon­gen Si­mon Spies vir­ker som en lil­le, uskyl­dig sko­led­reng ved si­den af. Det for­tæl­les, at po­r­no­bag­mæn­de­ne kør­te de sor­te pen­ge ud på last­bi­ler og læs­se­de dem af i con­tai­ne­re, og hav­de man væ­ret en ’ god dreng’, fik man lov til at stik­ke hån­den ned og ta­ge al­le de pen­ge, man kun- ne fan­ge med sin ene hånd. Man måt­te så hå­be på, at det var dol­lar og ik­ke vær­di­løs uden­land­sk va­lu­ta, « for­tæl­ler Sø­ren Svei­strup.

Kæ­den ry­ger af

Fil­men er des­u­den in­spi­re­ret af far­ve­ri­ge per­son­lig­he­der som pels­hand­le­ren Svend The­vis, som man­ge kald­te den ukro­ne­de kon­ge af Vester­bro. og br­dr. The­an­der, der tjen­te styr­ten­de i 70er­ne.

» Men det er og­så hi­sto­ri­en om no­get, der går gru­e­lig galt. Det be­gyn­der kær­lig­heds­fyldt, men kæ­den ry­ger af, da der går pen­ge i det. Man in­vol­ve­rer sig med gangster­ne, der smug­ler po­r­no til øst­lan­de­ne, og det he­le fal­der pla­dask til jor­den i mid­ten af 70er­ne med per­ver­tion, dy­re­sex, narko­ti­ka, kri­mi­na­li- tet, drab og selv­mord. Man­ge af pio­ne­rer­ne li­der en krank skæb­ne. Det en­der for­fær­de­ligt med skils­mis­ser, og tid­li­ge – me­re el­ler min­dre na­tur­li­ge – døds­fald, « si­ger Sø­ren Svei­strup.

Pla­kat fra ver­dens før­ste se­x­mes­se, som blev af­holdt i København.

Eks­pe­di­ent i en af Dan­marks før­ste le­ga­le se­x­for­ret­nin­ger på Vester­bro. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.