Bag fi lm om po­r­no Po­r­no­ens vej til fri­gi­vel­se

BT - - KULTUR -

Der

har al­le da­ge væ­ret tek­ster om og billeder af sex. Fra old­ti­den fi ndes fl ere afb ild­nin­ger af sam­le­jer af man­ge slags. I den in­der­ligt krist­ne mid­delal­der kun­ne kir­ke­gæn­ger­ne se de utug­ti­ge billeder på kir­ke­væg­gen. I li­ge så lang tid har der væ­ret cen­sur.

slut­nin­gen af 1700- tal­let var der ik­ke no­get be­greb for po­r­no­gra­fi . På det tids­punkt blev den usæ­de­li­ge lit­te­ra­tur ud­skilt fra mæng­den af uøn­ske­de skrift er som en art for sig. Den før­ste lov­giv­ning i Dan­mark mod ero­ti­ske skrift er er fra 1799, hvor det bli­ver strafb art at ud­gi­ve no­get på tryk ’ hvor­ved Sæ­de­lig­hed og Blu­fær­dig­hed kræn­kes’.

1954 ud­gi­ver for­læg­ge­ren Cas­per Ni­el­sen før­ste bind af Hen­ry Mil­lers selv­bi­o­gra­fi ’ Kreb­s­ens ven­de­kreds’. I 1955 ud­gi­ver Hans Reitzel an­det bind, ’ Sten­buk­kens ven­de­kreds’, som nog­le me­ner, der bør rej­ses sig­tel­se mod, men det bli­ver der ik­ke. I kølvan­det på ud­gi­vel­sen føl­ger en heft ig de­bat om ero­ti­ske skrift er. 1961 ud­kom In­ge og Sten He­ge­lers ’ Kær­lig­he­dens ABZ’. I 1964 blev en ufor­kor­tet ver­sion af ’ Fan­ny Hill’ ud­gi­vet; Jo­hn Clelands for­kætre­de ro­man om en prosti­tu­e­rets liv i Lon­don fra 1748. Bo­gen blev fri­fun­det ved Hø­jeste­ret i 1965.

Ind­til

IIHø­jeste­rets

2.

I

I1967 og 1968 faldt der dom over for­skel­li­ge ud­gi­vel­ser, bl. a. Po­li­tisk Revys num­mer om kær­lig­hed og sex, som kun ét tryk­ke­ri i lan­det tur­de bin­de an med.

de­cem­ber 1968 skrev den kon­ser­va­ti­ve ju­stits­mi­ni­ster Knud The­strup et lov­for­slag om at op­hæ­ve for­bu­det mod salg af bil­led­por­no. 30. maj 1969 blev loven ved­ta­get, og Dan­mark blev det før­ste land i ver­den, som fri­gav po­r­no­gra­fi en.

I

Sø­ren Svei­strup i hvad der en­gang var syn­dens hu­le. Fil­men om po­r­no­ens bag­mænd for­ven­tes op­ta­get næ­ste ef­ter­år, men først skal fi­nan­si­e­rin­gen på plads. Li­ge nu er Svei­strup på jagt ef­ter en in­struk­tør.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

dom om Fan­ny Hill blev start­skud­det til en de­bat i Fol­ke­tin­get. De­bat­ten hand­le­de for en stor del om det tvivls­om­me i, at en en­kelt be­folk­nings­grup­pes moral

Se­x­klub­ben Club 34 i Isted­ga­de i København. Fo­to: Nils Meilvang skul­le gæl­de som norm for al­le i sam­fun­det.

ju­ni 1967 be­slut­te­de Fol­ke­tin­get at op­hæ­ve for­bud­det mod po­r­no­gra­fi ske tek­ster. Men der var sta­dig for­bud mod bil­led­por­no.

mid­ten af 1960’ er­ne ud­kom en stri­be bil­led­hæft er, bl. a. We­e­kend­sex. Bla­de­ne ud­vik­le­de en sær­lig li­gepå- og- hårdt- æste­tik, som bran­chen selv kald­te ’ fl æsk i bøl­ge­gang’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.