SUCCESDRENGEN ER GÅ­ET SO­LO

BT - - KULTUR -

NYT SEL­SKAB

Sø­ren Svei­strup har sat sit aft ryk på dansk tv som ( med) for­fat­ter på bl. a. ’ Ho­tel­let’, ’ Ni­ko­laj og Julie’ og ’ For­bry­del­sen’.

Nu har han sam­men med DRs an­den suc­ces­for­fat­ter, Adam Pri­ce, og pro­du­cen­ten Me­ta Fol­da­ger etab­le- ret sit eget sel­skab, SAM Pro­duction, som den fran­ske fi lm- og tv- se­ri­e­di­stri­butør Stu­dioca­nal har skudt start­ka­pi­tal i.

Men det be­ty­der ik­ke et far­vel til DR, un­der­stre­ger han og hen­vi­ser til, at Adam Pri­ce net­op har ind­gå­et en aft ale med DR om en ny se­rie, ’ Her­rens ve­je’.

» Mit for­hold til DR er fi nt, og vi ta- ler jævn­ligt om nye ide­er, « si­ger Sø­ren Svei­strup .

Frisk­hed og pio­nerånd

» Vo­res nye sel­skab gi­ver me­re selv­be­stem­mel­se og mu­lig­hed for at la­ve an­dre ting ind imel­lem. Det kræ­ver et dybt ån­de­d­rag at sæt­te sig op til at skri­ve en lang tv- se­rie. Det ta­ger 2- 3 år, mens en spil­le­fi lm ta­ger lidt kor­te­re tid. Jeg kan godt li­de at veks­le imel­lem fl ere ting, og vi har be­tin­get os, at vi kan la­ve hvad som helst. Vi er et ungt pro­duk­tions­sel­skab med et år på ba­gen, og det gi­ver en frisk­hed og pio­nerånd, « si­ger Sø­ren Svei­strup, der og­så ar­bej­der på et kri­mi­pro­jekt, som ind­til vi­de­re er hem­me­ligt.

Han har skre­vet ma­nuskrip­tet til den dan­ske spil­le­fi lm ’ Der kom­mer en dag’, der får pre­mi­e­re næ­ste år. Fil­men, der in­stru­e­res af Jes­per W. Ni­el­sen, hand­ler om li­vet på et dansk dren­ge­hjem, in­spi­re­ret af hi­sto­ri­er­ne fra dren­ge­hjem­met ’ God­havn’, og har bl. a. Lars Mik­kel­sen, So­fi e Gråbøl, David Den­cik, Jens Jørn Spot­tag og Sonja Ri­ch­ter på rol­le­li­sten. ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.