Te­a­ter­boss af den ret­te støb­ning

BT - - NAVNE - Jakob Ste­en Ol­sen jso@ ber­ling­s­ke. dk

75 I MOR­GEN

Der var en­gang. En­gang, hvor Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters tre sce­ner ik­ke var ble­vet en møl­le­sten om hal­sen på na­tio­nals­ce­nen. En­gang, hvor spil­le­da­ge­ne var fl ere og en­sem­blet man­ge­ho­ve­det. Det var den­gang, Hen­rik Be­ringLi­is­berg var chef for det he­le på Kon­gens Nytorv.

Ik­ke at hans em­beds­pe­ri­o­de var uden pro­ble­mer. Og­så den­gang var Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter tru­et af fa­rer, snart ude­fra, snart in­de­fra. Men Be­ring- Li­is­berg hav­de sta­mi­na til at stå imod. Han sty­re­de he­le te­a­tret – øko­no­misk og kunst­ne­risk.

Tæft for ta­lent

Og han gjor­de det klogt. Han før­te te­a­tret helskin­det gen­nem en be­ko­ste­lig om­byg­ning bag sce­nen på Kon­gens Nytorv, og han ud­vi­de­de te­a­trets re­vir med den in­ti­me Grå­brød­res­ce­nen, der snart teg­ne­de sig for en ræk­ke af te­a­trets bed­ste fo­re­stil­lin­ger.

Re­per­toi­ret var midtsø­gen­de. Te­a­ter­che­fen hav­de en faib­le for det an­gel­sak­si­ske – i det he­le ta­get lig­ne­de han selv no­get ov­re fra Eng­land i si­ne ter­ne­de jak­ker og pi­ben i mund­vi­gen. Men han fandt en far­bar vej mel­lem det gam­le og det nye, som kræ­ve­des af te­a­tret. Og så var han i stand til at ple­je de ta­len­ter, han hav­de an­sva­ret for – og­så de un­ge, hvoraf han hav­de haft nog­le af dem med fra sin tid som chef for Aar­hus Te­a­ter.

In­den han na­tur­ligt blev hen­tet til Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter i 1979, hav­de han gjort Aar­hus Te­a­ter til en af lan­dets før­en­de sce­ner, bl. a. ved at sat­se på den sværm af ung­dom­me­ligt ta­lent, der træng­tes på te­a­tret i de år. De kun­ne det he­le – her­un­der spil­le de store ame­ri­kan­ske mu­si­cals, som få hav­de tro­et, vi kun­ne slip­pe af sted med på dansk grund, før Hen- rik Be­ring- Li­is­berg sat­te dem på re­per­toi­ret.

Magi­ste­ren i lit­te­ra­tur hav­de fun­det vej ind i te­a­tret som an­mel­der på dag­bla­det In­for­ma­tion. Træ­de­ste­ne­ne til chef­sto­len på Aar­hus Te­a­ter i 1973 hav­de væ­ret det min­dre Svalegangen og det tur­ne­ren­de Det Dan­ske Te­a­ter.

Fik nok af hund­eslags­må­le­ne

1989 sag­de han stop på Kon­gens Nytorv eft er ue­nig­hed med po­li­ti­ker­ne om øko­no­mi­en.

I ste­det blev han kul­tur­råd i Bruxel­les. Po­sten blev over­ra­sken­de eft er­fulgt af job­bet som di­rek­tør for Det dan­ske Fil­min­sti­tut med en knap så lyk­ke­lig af­gang. I ste­det blev han le­der af de kø­ben­havn­ske te­a­tres pa­raply­or­ga­ni­sa­tion, der den­gang hed Det Stor­kø­ben­havn­ske Te­a­ter­fæl­les­skab – en stil­ling som se­ne­re blev æn­dret til kul­tur­di­rek­tør un­der Ho­ved­sta­dens Ud­vik­lings­råd. Det var den­gang, den slags kun­ne kla­res med en kon­tor­da­me, en kaff ema­ski­ne og et be­ske­dent le­je­mål på Toft egaards Plads.

Han lod sig imid­ler­tid pen­sio­ne­re, da te­a­ter­struk­tu­ren i København stod for­an end­nu en af si­ne en­de­lø­se om­struk­tu­re­rin­ger i 2006. Te­a­terin­ter­es­sen har dog væ­ret in­takt, bl. a. som med­lem af jury­en for te­a­ter­pri­sen ’ Årets Re­u­mert’.

Hen­rik Be­ringLi­is­berg har væ­ret godt rundt i kul­tur­land­ska­bet. Men han er al­tid vendt tilbage til te­a­tret. Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Juhl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.