Bru­ce på ba­nen

BT - - TV - ACTIONFILM

Bru­ce Wil­lis krøb ind i Jo­hn McCla­nes til­svi­ne­de un­der­trø­je før­ste gang i 1988 og fi k he­le ver­den til at ud­bry­de ” Yip­pi ki yay” i ti­de og uti­de. Han duk­ke­de op igen i 1990 og 1995. Man­ge tro­e­de, at det så var slut med McCla­nes actionmæt­te­de kam­pe mod al­ver­dens bæ­ster. Men næ nej, som en an­den In­di­a­na Jones duk­ke­de han op igen i 2007 i ” Die Hard 4.0”. En grup­pe ter­r­o­ri­ster an­gri­ber USA’s com­pu­ter- in­fra­struk­tur og lam­mer al kom­mu­ni­ka­tion, trans­port og ener­gi. Den hård­kog­te New Yor­k­strø­mer Jo­hn McCla­ne bli- ver sendt af sted for at brin­ge ha­ck­e­ren Matt Fer­rell ( Justin Long) ind til afh øring, men mens McCla­ne er i Fer­rells lej­lig­hed, bli­ver den an­gre­bet af ter­r­o­ri­ster­ne, som vil slå Fer­rell ihjel! Det lyk­kes McCla­ne at red­de Fer­rell, og nu sæt­ter McCla­ne alt ind på at stop­pe ter­r­o­ri­ster­ne. Tin- ge­ne eska­le­rer yder­li­ge­re, da ter­r­o­ri­ster­ne kid­nap­per McCla­nes el­ske­de dat­ter i et for­søg på at stop­pe McCla­ne. De er ba­re ik­ke klar over, at

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: man ik­ke ustraff et ge­ne­rer McCla­nes fa­mi­lie! ( TV3)

Ter­r­o­ri­ster an­gri­ber USA’s in­fra­struk­tur og tru­er med at luk­ke na­tio­nen ned - dog er der et en­kelt ele­ment, de har over­set - Jo­hn McCla­ne ( Bru­ce Wil­lis). Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.