KA­TRI­NA RAM­MER NEW OR­LE­ANS

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 10 år si­den 2005:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er mas­ser af go­de vi­bra­tio­ner i luft en om­kring dig. Det gæl­der om at væ­re må­l­ret­tet og ik­ke spre­de dig over for man­ge op­ga­ver. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der lig­ger no­get og ul­mer i dit liv, som har lig­get og på­vir­ket dig helt tilbage fra star­ten af den­ne må­ned. Nu er ti­den kom­met til at kom­me vi­de­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Jo me­re du kom­mer frem med di­ne in­der­ste tan­ker og me­nin­ger, jo me­re vil du op­da­ge, at di­ne om­gi­vel­ser for­står dig og øn­sker at føl­ge dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kom­mer ik­ke så langt med din off er­vil­je som du ple­jer. Hvad med at tæn­ke lidt me­re på dig selv, frem for mest at væ­re der for de an­dre? Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er fuld fart frem over he­le da­gen. Spørgs­må­let er må­ske me­re, om du nu kan nå alt det, som du har sat dig for at skul­le nå. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Det er vig­tigt, at du ser vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne. Må­ske er den ik­ke, som du kun­ne øn­ske dig. Det æn­drer dog ik­ke vir­ke­lig­he­den. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der lig­ger ro­man­ti­ske ud­for­drin­ger i luft en. Du vil ik­ke få lov til at få din vil­je. Det gæl­der om at væ­re diplo­ma­tisk og sam­ar­bejds­vil­lig. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du går og tæn­ker over nog­le æn­drin­ger, som du godt kun­ne tæn­ke dig på dit ar­bejds­om­rå­de. Tag ger­ne ini­ti­a­ti­ver. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

140). ( Svær 44). ( Mid­del 11). ( Nem

Or­ka­nen Ka­tri­na ram­mer den ame­ri­kan­ske gol­f­kyst, her­un­der New Or­le­ans, og me­re end 1.800 men­ne­sker om­kom­mer, li­ge­som der an­ret­tes ska­der for over 750 mia. kr. Så­dan så der ud i Vis­ta Park- kvar­te­ret i New Or­le­ans ef­ter or­ka­nens ra­sen. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.