Ny rå La­da

Kon­cept­bil kan bru­ges til co­me­ba­ck i Vest­eu­ro­pa

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk Fo­to: PR

KON­CEPT­BIL

Si­den Bil­ma­ga­si­net ud­nævn­te en La­da 110 til Dan­marks dår­lig­ste bil, og fik en af for­sva­rets Le­o­pard- kamp­vog­ne til at re­du­ce­re den til et ry­gen­de vrag, har vi ik­ke hørt me­get til det rus­si­ske mær­ke på vo­res kan­ter.

Men i Rusland har de sta­dig en stærk po­si­tion. Fak­tisk så stærk, at de­cem­ber 2014 var før­ste må­ned i små 40 år, at en La­da ik­ke var Ruslands mest solg­te bil. Et kig på La­das rus­si­ske hjem­mesi­de af­slø­rer dog et mo­del- pro­gram uden me­get at pra­le af. La­da Ni­va er leg­en­den, der hol­der fa­nen højt, mens re­sten umid­del­bart lig­ner no­get, der ik­ke en­gang kan gø­re eje­ren af en brugt Da­cia San­dero mis­un­de­lig. Top­sæl­ler­ten hed­der La­da Gran­ta og er en klas­sisk se­dan på stør­rel­se med en Volkswa­gen Po­lo.

Nye kon­cep­ter på trap­per­ne

Men de er ik­ke klar til at ka­ste hånd­klæ­det i rin­gen. Langt fra end­da. De har se­ne­st vist kon­cept­bi­len La­da Ves­ta, der ik­ke så så tos­set ud end­da. Må­ske lidt fersk og uden x- fak­tor, men dog en mar­kant for­bed­ring i for­hold til de bi­ler, som rus­ser­ne har i de­res ud­stil­lings­lo­ka­ler nu. Men nu vi­ser de og­så billeder af La­da Ves­ta Cross Con­cept, som er en of­fro­ad­sta­tioncar- ud­ga­ve af Ves­ta. At døm­me ud fra bil­le­der­ne har vi her en bil, som kun­ne fan­ge før­nævn­te Da­ci­a­e­jers in­ter­es­se. Den er let hæ­vet og har få­et den klas­si­ske pseu­do- of­fro­ad- be­hand­ling med store plast­kan­ter rundt i skær­me­ne og en grove­re kø­ler­grill.

Tek­nisk lang vej end­nu

Tek­nisk har rus­ser­ne dog sta­dig lidt vej, før de kan ind­ta­ge Vest­eu­ro­pa. Mo­tor­pro­gram­met be­står af en 1,6 li­ters ben­zin­mo­tor uden tur­bo med en­ten 87, 106 og 114 hk. Ik­ke vold­somt im­po­ne­ren­de. Læg der­til, at det ene­ste 4X4- sy­stem, de har på hyl­der­ne, er det fra La­da Ni­va, og det kan næp­pe mo­del­le­res om til en se­mi- mo­der­ne sta­tioncar. Så selv­om den ser ter­ræn­be­fa­ren ud, så for­vent ik­ke de store off- ro­ad ta­len­ter.

Tilbage står vi dog med en bil, der vi­ser, at La­da er ved at fin­de et de­sign med ap­pe­al. Og det er før­ste skridt på vej­en mod et suc­ces­fuldt co­me­ba­ck uden for Rusland. La­das of­fi­ci­el­le ud­mel­ding er, at bi­len ik­ke er en­de­ligt be­slut­tet til pro­duk­tion, men mon ik­ke de­res mest be­snæ­ren­de kon­cept i år­ti­er fin­der vej til et sam­lebånd på de­res gi­gan­ti­ske fa­brik i To­ly­at­ti ved Vol­g­af­lo­den?

La­da Ves­ta Cross Con­cept lig­ner en bil, der og­så kan fri­ste uden for Rusland. Men gam­le mo­to­rer uden tur­bo hæm­mer mu­lig­he­den for eks­port.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.