For­stå lea­sing på ét mi­nut

Der­for er det of­te bil­li­ge­re end at kø­be

BT - - BILER - An­dreas Lang Hedegaard an­dreas@ bi­len. dk

I bund og grund kan pri­vat­lea­sing væ­re bil­li­ge­re end køb, for­di vi i Dan­mark har en vær­di­ba­se­ret re­gi­stre­rings­af­gift.

Men man skal hol­de tun­gen li­ge i mun­den, hvis man skal for­stå lea­sing­mar­ke­det.

Vi har spurgt Al­lan Skyt­te Chri­sten­sen, der er for­bru­ge­rø­ko­nom hos FDM, om de vig­tig­ste ting, man skal vi­de om lea­sing.

Hvor­for er lea­sing bil­li­ge­re?

» Man be­ta­ler af­gift af, hvor bil­lig bi­len er. Kan du som lea­sings­el­skab kø­be 300 bi­ler, så får du ra­bat, og den æn­drer på bå­de moms og re­gi­stre­rings­af­gif­ten, som jo er 180 pro­cent. Så det, der var en ra­bat på 50.000 kr. fra fa­brik­ken, bli­ver hur­tigt til 150.000 kr. hos lea­sings­el­ska­bet, « si­ger Al­lan Skyt­te Chri­sten­sen, der for­kla­rer, at lea­sing­bi­ler sam­ti­dig be­ta­ler for­holds­mæs­sig af­gift.

Det be­ty­der, at lea­sings­el­ska­bet ik­ke skal be­ta­le he­le af­gif­ten med det sam­me, som hvis du som pri­vat­per­son selv køb­te en bil. På en lea­sing­bil be­ta­les kun af­gift for den pe­ri­o­de bi­len er lea­set ud - alt­så ty­pisk tre år.

Hvad skal jeg pas­se på?

Først og frem­mest skal du væl­ge et lea­sings­el­skab, der er med­lem af Fi­nans og Lea­sing, in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen for lea­sings­el­ska­ber. De har nem­lig ud­ar­bej­det en lea­sin­gaf­ta­le sam­men med FDM, som til­go­de­ser dig som for­bru­ger.

» Hvis man bru­ger af­ta­len, er der i vir­ke­lig­he­den kun to pro­ble­mer at be­kym­re sig over; over­kør­te ki­lo­me­ter, men jeg kan se, at pri­sen for over­kør­te ki­lo­me­ter er fal­det, så det er ef­ter­hån­den en min­dre be­kym­ring. Den an­den er, at bi­len skal af­le­ve­res i or­dent­lig stand. Hvis bi­len er slidt ud­over det al­min­de­li­ge, får man en ef­ter­reg­ning, « for­tæl­ler Al­lan Skyt­te Chri­sten­sen.

Det kan alt­så væ­re en god ide at sør­ge for, at bør­ne­ne ik­ke smø­rer de­res vin­ter­støv­ler ud­over bag­sæ­der­ne, el­ler at hund­en gna­ver ba­ga­ge­rum­met i styk­ker. Lea­sings­el­ska­ber­ne bru­ger nem­lig au­to­ri­se­re­de værk­ste­der, og så bli­ver det hur­tigt dyrt.

Men er lea­sing over­ho­ve­det for mig?

Ja, hvis du er i mar­ke­det ef­ter ny bil, som du vil ud­skif­te of­te, og du kan for­ud­se dit kør­sel­be­hov, så er pri­vat­lea­sing no­get for dig. Men husk at lea­sin­g­y­del­sen kun er vær­di­en af bi­len, lå­neom­kost­nin­ger, ser­vi­ce og re­pa­ra­tion. Den dæk­ker ek­sem­pel­vis ik­ke grøn af­gift, for­sik­ring el­ler ben­zin, så det skal du selv med­reg­ne.

Du skal og­så hu­ske, at du selv skal spa­re sam­men til at be­ta­le førs­te­gang­sy­del­sen, og­så selv­om du skif­ter fra en lea­sing­bil til en an­den.

Toy­o­ta Ay­go er et godt til­bud for den pris­be­vid­ste lea­sing­ta­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.