Vi slog VWs eg­ne tal igen

BT - - BILER -

Af Hans- Uf­fe Chri­sten­sen

uf­fe@ bi­len. dk

Myl­dre­ti­den er så småt be­gyndt, da jeg an­kom­mer til Au­to­hu­set i Glo­strup i ud­kan­ten af København. Bi­len, som jeg den­ne dag skal kø­re ru­ten til årets Længst på Li­te­ren i, er en Po­lo 1,0 Blu­emo­tion ben­zin med 95 hk.

Vi be­gyn­der med en gen­nem­kør­sel af ru­ten for at bli­ve dus med sving­ba­ner og af­kørs­ler, så jeg ik­ke plud­se­lig hæn­ger i den for­ker­te vogn­ba­ne uden mu­lig­hed for at dre­je af. Bi­lens navi­ga­tion er end­nu ik­ke ind­ko­det med via- punk­ter, der skal pas­se­res for at hin­dre snyd, så jeg ba- se­rer mig på in­struk­ser­ne fra Fre­de­rik Gud­me fra VW i Glo­strup.

Ru­ten, der går mod København ad Roskil­de­vej, er ret sim­pel. Først tre ki­lo­me­ter ind ad Roskil­de­vej, der­næst seks ki­lo­me­ters mo­tor­vejs­kør­sel, in­den vi ta­ger en af­stik­ker mod syd til ud­kan­ten af Val­lens­bæk lands­by. Der­ef­ter dre­jer vi – sta­dig­væk ad for­stads­ve­je med skif­ten­de ha­stig­heds­be­græns­nin­ger – mod nord og Al­bert­slund, ind­til vi at­ter ram­mer Roskil­de­vej og kø­rer mod øst tilbage til bil­hu­set. In­gen di­rek­te midt­by­kør­sel, men desvær­re no­get, der er end­nu vær­re: mas­si­ve pend­ler­kø­er

» Det bli­ver ik­ke godt, « si­ger jeg til Fre­de­rik Gud­me, da vi er nå­et et par ki­lo­me­ter fra start, og må­le­ren svin­ger om­kring elen­di­ge 15 km/ l.

» Tag det ro­ligt. Bi­len er ik­ke gen­nem­varm, og jeg ved fra kur­ser og af egen er­fa­ring, hvor me­get det be­ty­der. Husk, at det­te blot er en op­varm­nings- og ori­en­te­rings­run­de, « ly­der det op­mun­tren­de – og skal det se­ne­re vi­se sig – kor­rek­te svar. Kø­kør­sel Pro­ble­met med kø­kør­sel er, at bi­li­sten umu­ligt kan hol­de en gli­den­de ryt­me. Man kan selv­føl­ge­lig øge af­stan­den til de for­an­kø­ren­de, men så snart der er me­re end ot­te me­ters luft, ma­ser en an­den bi­list sig ind, så man må hug­ge brem­ser­ne i.

Da vi kø­rer ud på mo­tor­vej­en ef­ter tre ki­lo­me­ter på den stop­fyld­te Roskil­de­vej, går det bed­re. Vi gli­der af­sted med 80 km/ t, og selv om utå­l­mo­di­ge bi­li­ster læg­ger sig en me­ter bag Po­lo­en, hol­der jeg mig cool. Det vær­ste er last­bi­ler­ne, som kom­mer li­ge­så tæt på. Det kræ­ver go­de ner­ver at ig­no­re­re en gi­gant, der vok­ser i baks­pej­let.

Det er en be­fri­el­se at dre­je fra mo­tor­vej­en mod Al­bert­slund og kon­sta­te­re, at gen­nem­snits­for­bru­get er op­pe på 25 km/ l. Så gli­der vi mod Roskil­de­vej, hvor tra­fik­ken sta­dig er mas­siv, og da vi tril­ler ind for­an bil­hu­set i Glo­strup, si­ger tæl­leren 27,8 km/ l. Slet ik­ke så rin­ge i be­tragt­ning af de tra­fi­ka­le for­hold. Den of­fi­ci­el­le for­brugs­op­gi­vel­se på den­ne VW­mo­del er 24,4 km/ l.

By­kør­sel er et ma­re­ridt for den øko­no­misk be­vid­ste bi­list.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.