Toy­o­ta kø­rer VM med brint­bil Toy­o­ta kø­rer med i en af­de­ling af VM i ral­ly i no­get, der – næ­sten – er en stan­dar­dud­ga­ve af en brint­bil

BT - - BILER - An­dreas Lang Hedegaard an­dreas@ bi­len. dk

RAL­LY

Ral­ly uden larm og ud­stød­nings­gas­ser. Det er drøm­men for Yos­hi­ka­zu Tana­ka fra Ja­pan. Han er che­fin­ge­ni­ø­ren for Mirai, Toy­o­tas brænd­sels­cel­le­bil, ver­dens før­ste se­ri­e­pro­du­ce­re­de brint­bil.

Der­for har Toy­o­ta væ­ret i Tys­kland med de­res brint­bil for at del­ta­ge i det­te års ud­ga­ve af ADAC Ral­lye Deut­schland. Det er en af­de­ling af WRC, ver­dens­mester­ska­ber­ne i ral­ly.

» Det er vo­res drøm, at brænd­sels­cel­le­bi­ler en dag vil kun­ne del­ta­ge i WRC. Der­for vil vi fort­sæt­te med at ud­vik­le den­ne tek­no­lo­gi med store am­bi­tio­ner. Til­sku­er­ne til Ral­lye Deut­schland bli­ver nødt til at ven­de sig til den­ne lyd­lø­se pre­mi­e­re, men til gen­gæld vil de sam­ti­dig op­le­ve kun­sten af en næ­sten foru­re­nings­fri frem­tid, « si­ger Yos­hi­ka­zu Tana­ka.

Den sær­li­ge Mirai er ud­over de nær­mest ob­liga­to­ri­ske sponsor­kli­s­ter­mær­ker næ­sten en stan­dar­dud­ga­ve.

For at del­ta­ge har Toy­o­ta in­stal­le­ret spe­ci­el­le brem­se­klod­ser og ral­ly­dæk. I til­fæl­de af et uheld, har Mirai og­så få­et in­stal­le­ret et ra­cer­bur og ra­cer­sæ­der, som be­skyt­ter fø­re­ren, den ja­pan­ske jour­na­list Mitsuhiro Ku­nisawa, som er en ru­ti­ne­ret ral­ly­kø­rer.

Sel­ve driv­linj­en er helt den sam­me som i en stan­dard Mirai. Det vil si­ge, at brænd­sels­cel­len pro­du­ce­rer strøm til en el­mo­tor, som yder 152 hk og 335 Nm. Det gi­ver en ac­ce­le­ra­tion fra 0 til 100 km/ t på 9,6 se­kun­der.

Det er langt fra re­sten af fel­tet, der al­le har 1,6- li­ters tur­bo­mo­to­rer, som yder over 300 hk og ac­ce­le­rer fra 0 til 100 km/ t på ba­re 3,9 se­kun­der.

Mirai ud­le­der til gen­gæld ik­ke an­det end rent vand, når den bru­ger brint, og ræk­ke­vid­den er ved nor­mal brug 502 km.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.