Højb­jerg til Schal­ke ’’

Ud­le­jes til de ’ Kon­ge­blå’ for at få me­re spil­le­tid

BT - - TRANSFEROVERBLIK - BUN­DES­LIGA Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg

Jeg øn­sker at få nog­le kam­pe og fort­sæt­te med at an­be­fa­le mig som spil­ler for FC Bay­ern. Det hå­ber jeg, at jeg kan i Schal­ke

De ty ske Eu­ro­pa Le­agu­e­del­ta­ge­re Schal­ke 04 har vun­det kaplø­bet om det un­ge dan­ske kæm­pe­ta­lent, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg.

Det skri­ver Bay­ern Mün­chen på sin egen hjem­mesi­de.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg skal spil­le på lån sæ­so­nen ud og er kun et læ­ge­tjek fra skift et.

» Jeg ser frem til den­ne nye op­ga­ve ind­til slut­nin­gen af sæ­so­nen. Jeg øn­sker at få nog- le kam­pe og fort­sæt­te med at an­be­fa­le mig som spil­ler for FC Bay­ern. Det hå­ber jeg, at jeg kan i Schal­ke, « si­ger Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg til hjem­mesi­den.

» Det­te er me­get godt for beg­ge klub­ber. Vi har sta­dig me­get store for­håb­nin­ger til Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og ser hans frem­tid i Mün­chen. Men for at ska­be frem­skridt har han brug for kam­pe, som han bør få hos Schal­ke. Vi har gjort det med Phi­lipp La­hm, To­ni Kroos og David Ala­ba med me­get go­de er­fa­rin­ger, « si­ger Bay­erns sport­s­di­rek­tør, Mat­t­hi­as Sam­mer.

Bay­ern Mün­chen var an­gi­ve­ligt ik­ke vil­de med at sen­de den 19- åri­ge midt­ba­ne­dy­na­mo til Bay­er Le­ver­ku­sen, for­di de be­trag­tes som ri­va­ler, og Schal­ke var des­pe­ra­te eft er en ny sek­ser til mid­ten.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs klub fra sid­ste sæ­son, Augs­burg, hav­de og­så meldt sig ind i stri­den, men Schal­ke løb alt­så med ham.

Dan­ske­ren har selv ud­talt, at han ik­ke vil skift e fra Bay­ern Mün­chen per­ma­nent, men at han var åben for en le­je­aft ale.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg - her i du­el mod Ser­bi­ens La­zar Cirko­vic ( th) - le­jes ud til Schal­ke 04. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.