Pa­ler­mo skyl­der Brøndby mil­li­o­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - REGN­SKAB Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

Brøndby har ik­ke få­et de af­tal­te pen­ge fra et spil­ler­salg, og nu er der ik­ke langt til bun­den af pen­ge­kas­sen.

Det af­slø­rer klub­ben i det se­ne­ste hal­vårs­regn­skab, som blev of­fent­lig­gjort i går mor­ges.

» Brøndby IF har i tred­je kvar­tal 2015 ik­ke mod­ta­get en væ­sent­lig af­talt trans­fe­rind­be­ta­ling, og der­for har Brøndby IF ind­bragt mod­par­ten for FIFAs Play­ers’ Sta­tus Com­mit­tee, og FIFAs Play­ers’ Sta­tus Com­mit­tee har på­be­gyndt be­hand­lin­gen af sa­gen. «

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er det Pa­ler­mo, der ik­ke har over­holdt det af­tal­te tids­punkt for en ind­be­ta­ling i for­bin­del­se med kø­bet af Si­mon Maki­enok. Ek­stra Bla­det me­ner at vi­de, at der er ta­le om en tred­je­del af trans­fer­sum­men, sva­ren­de til om­kring syv mil­li­o­ner kro­ner.

Un­der­skud­det skrum­per

Der­u­d­over må klub­ben igen no­te­re rø­de tal i hal­vårs­regn- ska­bet, men det er helt i tråd med, hvad man tid­li­ge­re har meldt ud. Trods en mar­kant frem­gang på sponsor­si­den i for­hold til året før le­ve­rer Brøndby sta­dig et hal­vårs­regn­skab med et mi­nus på 20,1 mil­li­o­ner kro­ner.

I for­hold til sid­ste år er un­der­skud­det dog skrum­pet ge­val­digt. I før­ste hal­vår 2014 no­te­re­de man et un­der­skud på 150,4 mio. kr., men hvis man ren­ser det tal for en stor af­skriv­ning på 120,9 mio. kr., er der sta­dig ta­le om en frem­gang på 9,4 mio. kr. før skat. Med an­dre ord mi­ster Brøndby ik­ke li­ge så man­ge pen­ge som tid­li­ge­re i fod­bold­for­ret­nin­gen.

Det er pri­mært en frem­gang på 37 pro­cent i sponsor­o­ind­tæg­ter, som er år­sa­gen det for­bed­re­de re­sul­tat. Men un­der­skud­det be­ty­der, at egen­ka­pi­ta­len nu er re­du­ce­ret til 61,7 mio. kr., og den lik­vi­de be­hold­ning, pen­ge­ne i kas­sen, er nu ne­de på 11,5 mio. kr. mod 37,3 mio. kr. ved års­skif­tet.

Brøndby fast­hol­der dog for­vent­nin­ger­ne til års­regn­ska­bet. Her reg­ner man fort­sat med på et mi­nus på mel­lem 15 og 25 mio. kr. Må­let er sta­dig at brin­ge klub­ben i øko­no­misk li­ge­vægt i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.