Tid­li­ge­re Il­lum- di­rek­tør sæt­ter sig i den var­me stol

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AN­SÆT­TEL­SE Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ sporten. dk

Det bli­ver Il­lum- di­rek­tør Sø­ren Vad­mand, der pr. 1. sep­tem­ber over­ta­ger job­bet som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Brøndby ef­ter Jes­per Jør­gen­sen, der, som BT kun­ne af­slø­re tors­dag, ef­ter cir­ka halvan­det år på po­sten ryk­kes tilbage i sin gam­le rolle som øko­no­mi­di­rek­tør.

» Li­ge­som en an­gri­ber kan ha­ve en må­l­næ­se, har Sø­ren et kom­merci­elt in­stinkt, som Brøndby IF kan ny­de godt af. Sø­ren skal sik­re, at vi for­bed­rer kun­de­op­le­vel­sen yder­li­ge­re og øger vær­di­ska­bel­sen for vo­res sponso­rer og part­ne­re, så vi kan fort­sæt­te vo­res po­si­ti­ve vækst i sponsor­ind­tæg­ter­ne i den kom­men­de år­ræk­ke, « for­kla­rer be­sty­rel­ses­for­mand Jan Bech Andersen i en pres­se­med­del­el­se.

Sø­ren Vad­mand bli­ver den ot­ten­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Brøndby, si­den Per Bjer­re­gaard gik af i 2007, og han skal nu sør­ge for, at den dår­li­ge øko­no­mi bli­ver ret­tet op. Som øver­ste chef for Il­lum A/ S har han si­den 2010 væ­ret man­den bag det kø­ben­havn­ske storma­ga­sins sti­gen­de salgs- og be­søgstal ved at øge fo­kus­set på kva­li­tet.

Brønd­bys nye di­rek­tør, Sø­ren Vad­mand, kom­mer fra en lig­nen­de stil­ling i Il­lum og til­træ­der 1. sep­tem­ber. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.