’ Sælg mig’

Mick van Bu­ren er træt af kun at bli­ve brugt som re­ser­ve­an­gri­ber i Es­b­jerg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRANS­FER Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Mick van Bu­ren har få­et nok af at væ­re re­ser­ve­an­gri­ber i Su­per­liga- bund­klub­ben Es­b­jerg fB.

» Jeg har sagt til le­del­sen, at den ger­ne må sæl­ge mig i det­te trans­fer­vin­due. Der­for ven­ter jeg spændt we­e­ken­den over. Men lyk­kes det ik­ke for mig at kom­me væk nu, ga­ran­te­rer jeg, at mit fo­kus vil lig­ge i Es­b­jerg, ind­til mu­lig­he­den for at kom­me væk duk­ker op igen, « sag­de Mick van Bu­ren, der kom til Es­b­jerg i 2013, eft er den må­l­lø­se Su­per­liga- kamp mod AGF.

Es­b­jerg- di­rek­tør Sø­ren Poul­sen er vi­den­de om den 23- åri­ge hol­læn­ders øn­ske.

» Når man ger­ne vil væ­re med fra start hver gang, er det fru­stre­ren­de at bli­ve sat på bæn­ken. Men jeg sy­nes, at Mick ta­ck­ler sin si­tu­a­tion pro­fes­sio­nelt. Der var ik­ke en fi nger at sæt­te på hans præ­sta­tion, da han kom på ba­nen. Vi må se, hvad der kom­mer til at ske. Men li­ge nu er der in­gen bud på ham, « sag­de Sø­ren Poul­sen, der for­tal­te, at Es­b­jerg de næ­ste da­ge går ben­hårdt på at for­stær­ke sin trup.

» Vi hå­ber, at vi, in­den trans­fer­vin­du­et luk­ker mandag ved mid­nat, har for­stær­ket os med bå­de en stop­per og en cen­tral midt­ba­ne­spil­ler, « sag­de Sø­ren Poul­sen.

Sur over an­nul­le­ret mål

Og­så i AGF kom­mer der hen over we­e­ken­den til at ske ting og sa­ger.

» Ti­den er knap. Men jeg hå­ber og tror, at vi får luk­ket aft aler med et par nye spil­le­re, og at vi be­hol­der dem, vi al­le­re­de har, « sag­de AGFs scen­ske sport­s­chef, Jens T. An­der­s­son, der dog ik­ke øn­ske­de at for­tæl­le, hvil­ke po­si­tio­ner, der skal styr­kes.

Hos AGF ærg­re­de ch­eftræ­ner Mor­ten Wieg­horst sig over, at kam­pen end­te 0- 0.

» Men jeg er me­get til­freds med spil­ler­nes ind­sats. Nu har vi 10 po­int. Det er fi nt for en op­ryk­ker på nu­væ­ren­de tids­punkt af sæ­so­nen, « sag­de Mor­ten Wieg­horst.

AGF- træ­ne­ren øn­ske­de ik­ke at ud­ta­le sig om, hvor­vidt dom­mer Benja­min Sved­borgs an­nul­le­ring af Kim Aa­be­chs scor­ing midt i før­ste halv­leg var kor­rekt dømt el­ler ej.

Den chan­ce lod Kim Aa­bech dog ik­ke gå fra sig, da han eft er kam­pen blev spurgt af de til­ste­de­væ­ren­de jour­na­li­ster.

» Nu har jeg set si­tu­a­tio­nen på tv, og jeg sy­nes sta­dig, at der ik­ke var skyg­gen af fris­park. Jeg hop­per op, he­a­der til bol­den og straks eft er læ­ner Leon Jes­sen sig for­over og fal­der, « sag­de Kim Aa­bech og til­fø­je­de:

» Jeg er sik­ker på, at vi hav­de vun­det, hvis min scor­ing var ble­vet god­kendt. Fremad­ret­tet hav­de Es­b­jerg jo in­tet at by­de på. «

LØR­DAG 29. AU­GUST 2015

KAM­PEN PÅ SPID­SEN

VIL­LE AGF VÆ­RE ET HALVT SÅ GODT HOLD UDEN KIM AA­BECH?

Mick van Bu­ren ( for­re­st) af­lø­ste Mik­kel Vester­gaard kort ef­ter pau­sen, men hol­læn­de­ren vil star­te in­de for Es­b­jerg el­ler sæl­ges. Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.