Det lær­te vi af Liga Cup’en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG SI­GER DET med det sam­me: Den her klum­me er for nør­der. For den hand­ler om en af de ind­le­den­de run­der i den af de en­gel­ske po­kal­tur­ne­rin­ger, som har mindst be­vå­gen­hed. Liga Cup’en, som i dis­se sæ­so­ner bæ­rer sponsor­nav­net Ca­pi­tal One Cup.

Okay, der fi ndes og­så di­ver­se in­fe­ri­ø­re po­kal­tur­ne­rin­ger som FA Va­se Cup, Jo­hn­sto­ne’s Paint Trop­hy og Con­fe­ren­ce League Cup, men så nør­det er klum­men trods alt hel­ler ik­ke. Der skal væ­re klub­ber fra Pre­mi­er League in­vol­ve­ret, før det kan in­ter­es­se­re mig. I midt­u­gen trå­d­te de af Pre­mi­er League hol­de­ne, som ik­ke del­ta­ger i Eu­ro­pa Cup’en, ind i Liga Cup’en. Det gjor­de de i an­den run­de. I alt 12 hold, hvoraf de 11 vandt. Wat­ford røg som det ene­ste hold fra Pre­mi­er League ud af tur­ne­rin­gen.

Det kan væ­re yderst in­ter­es­sant at dyk­ke ned i den må­de, som de for­skel­li­ge ma­na­ge­re gri­ber dis­se ind­le­den­de kam­pe i Liga Cup’en an, for her fi nder man oft e nøg­len til den må­de, de age­rer på. Og på et me­re over­ord­net ni­veau kan man læ­re me­get om det en­gel­ske fod­bold­land­skab ved at stu­de­re lav­pro­fi le­re­de kam­pe som dis­se. Det er den­ne lær­dom, jeg vil de­le med BTs læ­se­re: Hvad lær­te vi af Liga Cup’en? AT TO­NY PULIS og Di­ck Ad­vo­caat er de mest pres­se­de ma­na­ge­re i Pre­mi­er League. Som de ene­ste send­te de no­get nær stær­ke­ste mand­skab på ba­nen, for­di de ba­re ik­ke kun­ne tå­le at ta­be. Det gjor­de de hel­ler ik­ke, men det holdt hårdt i beg­ge til­fæl­de. AT DE EL­SKER fod­bold i Newcast­le. Ufat­te­ligt me­get. For i kølvan­det på en ka­ta­stro­fal sæ­son og en lun­ken sæ­son­start mød­te der li­ge 26.923 til­sku­e­re op på St. Ja­mes’ Park til kam­pen mod Nort­hamp­ton. Godt nok kun halvt fyldt, men al­li­ge­vel. Der var og­så over 20.000 til­sku­e­re på Villa Park. AT VI GØR klogt i at hol­de øje med Jo­seph Do­doo fra Lei­ce­ster. Ik­ke kun på grund af det su­per­fe­de navn, men i høj grad for­di han fejre­de sin de­but for Lei­ce­ster med et hat­tri­ck. Alt imens mil­li­o­nind­kø­be­ne Ul­loa og Kra­ma­ric gik må­l­lø­se fra ba­nen. AT KLAS­SE AL­DRIG for­næg­ter sig. Hat­tri­ck af Jermain Defoe i Sun­der­lands 6- 3- sejr. Han var nok den spil­ler på ba­nen, som umid­del­bart må ha­ve følt sig mest hæ­vet over en Ca­pi­tal One Cup kamp en tirs­dag aft en, men al­li­ge­vel ban­ke­de han li­ge tre mål ind. AT DET IK­KE er i or­den at be­de hol­de­ne om at spil­le med blot to da­ges mel­lem­rum. Wat­ford skul­le som det ene­ste hold spil­le om tirs­da­gen eft er en Pre­mi­er League- kamp søn­dag. Som en for­stå­e­lig kon­se­kvens lod ma­na­ger Qu­ique Sán­ches Flores samt­li­ge spil­le­re fra sin star­top­stil­ling mod Sout­hamp­ton bli­ve hjem­me fra rej­sen til Preston. Og så tab­te Wat­ford. AT SWAN­SEA HAR en af de bed­ste trup­per i Pre­mi­er League. Som fl ere an­dre ma­na­ge­re star­te­de ma­na­ger Gar­ry Monk med 11 nye spil­le­re i for­hold til star­top­stil­lin­gen i we­e­ken­dens Pre­mi­er League- kamp, og al­li­ge­vel vandt wa­li­ser­ne en af de mest over­be­vi­sen­de sejr af al­le Pre­mi­er League- hold. 3- 0 over chan­ce­lø­se York med dyg­ti­ge spil­le­re som Nat­han Dy­er, Way­ne Rout­led­ge og Leon Brit­ton på hol­det. AT DET SAM­ME gæl­der for Bour­ne­mouth. Her gjor­de ma­na­ger Ed­die Howe det sam­me som Monk og vandt le­gen­de let med 4- 0 ude over Hart­lepool. Men igen. Når man fi nder folk som må­l­mand Adam Fe­de­ri­ci, ru­ti­ne­re­de Sylvain Di­stin og 80 mil­li­o­ner- man­den Tyro­ne Mings på hol­det, for­står man bed­re. Vi kan reg­ne med Bour­ne­mouth. AT LIGA CUP’EN kan væ­re en liv­li­ne i for­hold til lands­hol­det. Hos Crystal Pa­la­ce fi k bå­de midt­ba­ne­mo­to­ren Joe Led­ley og må­l­mand Way­ne Hen­nes­sey fra det wa­li­si­ske su­per- lands­hold de­res før­ste kamp i sæ­so­nen. På et tids­punkt, hvor de beg­ge sy­nes langt fra spil­le­tid i Pre­mi­er League. AT RI­CKY VAN Wol­f­swin­kel sta­dig er i li­ve. Plud­se­lig pop­pe­de al­le ti­ders stør­ste fl op i Norwich op i star­top­stil­lin­gen for ka­na­ri­e­fug­le­ne – og sør­me om ik­ke han og­så score­de! Van Wol­f­swin­kel blev i som­me­ren 2013 det dy­re­ste ind­køb no­gen­sin­de i Norwich, men er pt. ik­ke god nok til bæn­ken i Pre­mi­er League. AT JAKOB HAU­GAARD kun er tred­je­må­l­mand i Sto­ke. Mark Hug­hes be­dy­rer el­lers, at det er tæt mel­lem ham og Shay Gi­ven, men det var Gi­ven, der vog­te­de må­let mod Lu­ton. AT JO­RES OKO­RE ik­ke er tæt på et co­me­ba­ck. Han var end ik­ke i trup­pen hos Aston Villa mod Notts Co­un­ty. SÅ­DAN KAN MAN og­så læ­re en mas­se om Pre­mi­er League selv på et par aft ener, hvor der slet ik­ke blev spil­let i ver­dens hø­jest pro­fi le­re­de fod­bold­t­ur­ne­ring.

En af lær­dom­me­ne fra midt­u­gens kam­pe i Ca­pi­tal One Cup’en var, at end ik­ke et in­fe­ri­ørt hold som Nort­hamp­ton kan hol­de Newcast­les fans fra at duk­ke op talstærkt op på St. Ja­mes’ Park. Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.