FCM - NU MED ’’

Tim Sparv kan mær­ke, at FCM er vok­set på vej mod Eu­ro­pa League- grupp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EK­STRA DI­MEN­SION Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ bt. dk Tim Sparv

Klik. Det var ik­ke så me­get den sam­le­de sejr over Sout­hamp­ton, der fi k end­nu en ting i FCM- dre­je­bo­gen til fal­de på plads.

Det var li­ge så me­get de gu­le kort for at træk­ke ti­den. De var de gan­ge en rød­klædt FCM- spil­ler be­slut­te­de sig for at bli­ve lig­gen­de lidt ek­stra i det driv­vå­de græs. Det var de dy­re Pre­mi­er League- stjer­ners fru­stra­tio­ner un­der­vejs.

Nu var den der. Ky­nis­men. Klik.

FCMs fi nske midt­ba­ne­mo­tor, Tim Sparv, kan mær­ke, at han og hold­kam­me­ra­ter­ne al­le­re­de har lært me­get af de eu­ro­pæ­i­ske kam­pe, som­me­ren og eft er­å­ret har budt på.

» Det var vel den lil­le ting, som vi mang­le­de og be­hø­ve­de. Ky­nis­men. Lidt djæ­vel­skab, ik­ke væ­re så sø­de, ik­ke væ­re så skan­di­na­vi­ske i vo­res må­de at spil­le fod­bold på, « si­ger Tim Sparv.

Det var ik­ke mindst i ude­kam­pen på Cy­pern mod APOEL, at de fi k den eu­ro­pæ­i­ske vir­ke­lig­hed at fø­le med alt, hvad der hør­te til af tids­ud­træk­ning , fi lm og lang­som af­vik­ling af stan­dard­s­i­tuta­tio­ner.

» Da lær­te vi helt klart no­get. For dem var det vig­tig­ste at gå vi­de­re: Det skul­le ik­ke se godt ud el­ler væ­re fl ot fod­bold. Jeg sy­nes dog ik­ke, at vi mod Sout­hamp­ton gjor­de no­get på sam­me ni­veau som det på Cy­pern. Men alt­så … når Kian ( Hansen, red) skal op og ta­ge ind­kast, ta­ger det jo let et mi­nut, og det fruste­rer jo mod­stan­de­ren, der ba­re vil ha­ve bol­den i gang. Det ska­ber en ne­ga­tiv ener­gi i de­res hold, og det er jo godt for os, « si­ger Tim Sparv.

Go­de mu­lig­he­der

Om ik­ke an­det hjalp det med til at be­sej­re Sout­hamp­ton tors­dag aft en i den af­gø­ren­de Eu­ro­pa League- play- off - kamp. Og der­for fø­ler Tim Sparv og­så, at FCM er godt ru­stet til at gå ind til det kom­men­de grup­pe­spil mod SCC Na­po­li, Club Brug­ge og Le­gia Warszawa. » Det er no­get, der ken­de­teg­ner et hold i Eu­ro­pa, at de har den dér ky­nis­me. Og der har vi nok væ­ret lidt for nai­ve tid­li­ge­re. Vi har for­søgt at spil­le os ud af si­tu­a­tio­ner, og der har vi mang­let at væ­re me­re voks­ne og mod­ne i vo­res spil. Det er vi nu, « si­ger Tim Sparv, der selv score­de i ude­kam­pen mod Sout­hamp­ton.

Og den 28- åri­ge fi nne ser mu­lig­he­der i den Grup­pe D, som skal spil­les si­de­lø­ben­de med Su­per­liga og po­kal­tur­ne­ring i lø­bet af eft er­å­ret.

» Det her skal ik­ke væ­re en turi­strej­se. Vi skal ind og præ­ste­re i grup­pe­spil­let. Det er ik­ke så­dan, at vi skal vi­de­re, men der er helt sik­kert en mu­lig­hed for at gå vi­de­re, « si­ger Tim Sparv, der vil byg­ge vi­de­re på en sæ­son, der kun har re­sul­te­ret i ét ene­ste ne­der­lag - dét mod Apoel - ind­til vi­de­re.

» Vi har få­et en god start på sæ­so­nen. Og selv om der har væ­ret man­ge kam­pe, har vi haft en gan­ske bred trup. Nu har vi og­så få­et en ny ven­stre ba­ck ( Fi­lip Novak fra Jablo­nec blev præ­sen­te­ret i går, red.), så nu kan vi og­så skift e der. Vi er klar til at kæm­pe på al­le fron­ter, « si­ger Tim Sparv.

Nu med ky­nis­me. Klik.

På lil­le fo­to:

LØR­DAG 29. AU­GUST 2015

Det her skal ik­ke væ­re en turi­strej­se. Vi skal ind og præ­ste­re i grup­pe­spil­let

Tim Sparv i ak­tion mod Sout­hamp­tons Jay Rod­ri­gu­ez.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.