Rid­ders­holm: Et per­fekt ek­sem­pel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SY­STE­MA­TIK Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ bt. dk FCM- træ­ner Jess Thorup. Fo­to: AFP/ Hen­ning Bagger

Den tid­li­ge­re FCM- træ­ner Glen Rid­ders­holm er ik­ke overrasket over den nye eu­ro­pæ­i­ske til­gang til spil­let, som hol­det nu har få­et si­den hans af­gang.

» Det er et hold, der er om­stil­lings- og æn­drings­pa­rat. De er dyg­ti­ge til at til­pas­se sig og læ­re af er­fa­rin­ger. Det er he­le fun­da­men­tet for al­le i klub­ben. Det hand­ler om he­le ti­den at læg­ge på og læ­re af de kri­ser og op­tu­re, man er igen­nem. Det her er et per­fekt eks­pem­pel på det, « si­ger Glen Rid­ders­holm.

Vin­der­kul­tur

At klub­ben ind­til vi­de­re har kla­ret bå­de Su­per­liga og Eu­ro­pa League på sam­me tid, er han ik­ke overrasket over.

» Ta­bel­len ly­ver ik­ke. FCM har en stærk grup­pe, trup­pen er bred, der er et stærkt sam­men­hold, der er en vel­de­fi ne­ret spil­lestil, der er en skarp og fast vin­der­kul­tur. Når du har det, så har du al­le in­gre­di­en­ser til at væ­re et top­hold. Og der­for lig­ger FCM, hvor de gør. Det er jeg ik­ke overrasket over med den stra­te­gi, der er ar­bej­det eft er i en lang pe­ri­o­de. Det er et lang­sig­tet og sy­ste­ma­tisk styk­ke ar­bej­de, der lig­ger for­ud. Det kan be­ta­le sig på fod­bol­dens øver­ste ni­veau, « si­ger Rid­ders­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.