’ AL­LE VIL HA­VE RI­IS’ ’’

Bjar­ne Ri­is har en lys frem­tid som hol­de­jer og er me­get eft er­trag­tet i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EF­TER­TRAG­TET Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk Lars Sei­er Chri­sten­sen

Bjar­ne kom­mer tilbage. Det er jeg slet ik­ke i tvivl om

Bjar­ne Ri­is er slet ik­ke fær­dig som hol­de­jer på hø­je­ste ni­veau i cy­kel­spor­ten. Så­dan si­ger Bjar­ne Ri­is’ go­de ven og tid­li­ge­re stor­sponsor, Saxo Banks Lars Sei­er Chri­sten­sen. Iføl­ge ham vil rig­tig man­ge i cy­kel­ver­de­nen ha­ve den kon­tro­ver­si­el­le dan­sker med på de­res hold i frem­ti­den.

Der­for pas­ser det ik­ke, når me­di­er­ne, her­i­blandt BT, skri­ver, at Bjar­ne Ri­is er per­so­na non gra­ta i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport.

I vir­ke­lig­he­den er si­tu­a­tio­nen en helt an­den, hvor Bjar­ne Ri­is nær­mest va­der i hen­ven­del­ser fra in­ter­es­sen­ter, der øn­sker at få den tid­li­ge­re dan­ske cy­kel­boss med om bord.

Det for­tæl­ler Lars Sei­er Chri­sten­sen til BT. Bank- bos­sen bli­ver i øv­rigt og­så selv på ryg­te­plan kæ­det sam­men med Bjar­ne Ri­is og ska­bel­sen af et cy­kel­hold i ver­den­se­li­ten.

» Der er man­ge, der ger­ne vil ha­ve fi ngre i Bjar­ne, men det må I næ­sten selv spør­ge ham om. Men Bjar­ne kom­mer tilbage. Det er jeg slet ik­ke i tvivl om, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen, der af­vi­ser, at Bjar­ne Ri­is skul­le ha­ve få­et af­slag på at kø­be sig til en chef­post hos ek­sem­pel­vis cy­kel­hol­det MTN- Qhu­be­ka.

» Jeg ved, at der er bud eft er ham. De her hi­sto­ri­er om, at han skul­le ha­ve rendt rundt og spurgt folk, og at de har sagt nej, er to­talt vås. Der er rig­tig man­ge men­ne­sker, der spør­ger ham, for­di al­le dem, der ved no­get om sporten, ved, at han er den bed­ste til at le­de et hold og brin­ge det bed­ste ud af ta­len­ter­ne, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Fuld af gejst

Det bil­le­de, Saxo Bank- eje­ren teg­ner af Bjar­ne Ri­is’ si­tu­a­tion, afviger me­get fra den el­lers bre­de op­fat­tel­se af Ri­is’ mu­lig­he­der for et co­me­ba­ck i in­ter­na­tio­nal cykling.

Her skul­le Bjar­ne Ri­is’ for­tid som dopet ryt­ter samt den dan­ske do­pin­grap­ports af­slø­rin­ger om do­ping på det tid­li­ge­re CSC- cy­kel­hold ha­ve tændt alarm­klok­ker­ne rundt i sporten, når nav­net Bjar­ne Ri­is næv­nes.

Og det skul­le ha­ve gjort Ri­is’ vej tilbage bå­de lang og be­svær­lig. Men de man­ge hi- sto­ri­er om mod­stand i fel­tet har ik­ke ta­get hå­bet om et co­me­ba­ck fra Bjar­ne Ri­is, si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Hvor­dan op­le­ver du Bjar­ne Ri­is’ kamp­gejst i for­hold til at kom­me tilbage?

» Den er helt i top. Han vil me­get ger­ne tilbage og be­vi­se sig. Men han vil kun væ­re med på højt plan, og det skal man ba­re væ­re op­mærk­som på. Det er nok og­så der­for, at det kan ta­ge lidt læn­ge­re tid. Men jeg er sik­ker på, at han kom­mer tilbage, og at han kom­mer tilbage på et me­get kon­kur­ren­ce­dyg­tigt ni­veau, « slår Saxo Bank- eje­ren fast.

Og det vil I fra Saxo Bank ger­ne væ­re med til?

» Det ved jeg ik­ke. Det kom­mer an på den sam­le­de pak­ke. Det kan væ­re, at vi pas­ser ind. Men det kan og­så væ­re, at vi ik­ke gør. Det kan væ­re, at vi har brug for det, el­ler det kan væ­re, vi ik­ke har. Det kan og­så væ­re, at Bjar­ne har brug for os el­ler ik­ke har brug for os. Det kan fal­de ud på al­le tæn­ke­li­ge må­der, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen kryp­tisk og til­fø­jer:

» Men det kan sag­tens ske, at Bjar­ne la­ver no­get uden os, vil jeg li­ge un­der­stre­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.