Sei­er på plads i Rung­sted

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

OP­KØB

Som BT i går kun­ne af­slø­re, har Saxo Banks Lars Sei­er Chri­sten­sen in­ve­ste­ret en del af sin for­mue i is­ho­ck­ey- klub­ben Rung­sted.

Det blev of­fi ci­elt på et pres­se­mø­de i går på hjem­me­hol­dets ba­ne, Saxo Bank Are­na i Hørs­holm.

Her for­tal­te klub­bens le­del­se, at Rung­sted Is­ho­ck­ey er ble­vet om­dan­net til et ak­tie­sel­skab, hvor Lars Sei­er Chri­sten­sen har lagt et ukendt mil­li­onbe­løb og købt sig til 43 pro­cent af ak­tier­ne - og der­med ma­jo­ri­te­ten - i klub­ben.

Det gør ham til den næst­mest magt­ful­de per­son i klub­ben og gi­ver sam­ti­dig Rung­sted et øko­no­misk boost i de kom­men­de år. Det var da og­så med am­bi­tio­nen om at hen­te me­dal­jer og væ­re et top­hold, som blev meldt ud i går. Men Lars Sei­er Chri­sten­sen un­der­stre­ge­de sam­ti­dig, at han ik­ke vil væ­re in­vol­ve­ret i den dag­li­ge drift i klub­ben, og at han over­la­der til den øv­ri­ge le­del­se at stå for ind­køb og alt det sport­s­li­ge.

For­ven­ter ge­vinst

Han for­ven­ter dog, at hans in­ve­ste­ring gi­ver over­skud øko­no­misk. Og­så selv om det oft e har vist sig me­re end svært at tje­ne pen­ge på in­ve­ste­rin­ger i dansk top­sport.

» Når jeg la­ver nog­le af mi­ne me­re usæd­van­li­ge in­ve­ste­rin­ger i ban­kvæs­net og med re­stau­rant Ge­ra­ni­um, er min grund­hold­ning, at et­hvert pro­jekt må ha­ve som for­mål at kø­re med et over­skud, « sag­de Lars Sei­er Chri­sten­sen, der ik­ke kom­mer til at fi nan­si­e­re ek­sem­pel­vis ind­køb, som man ser det i fl ere fod­bold­klub­ber, hvor di­ver­se rig­mænd ka­ster uen­de­li­ge sum­mer eft er spil­le­re for at op­nå resultater. » Jeg er ik­ke en mæ­cen, det kan jeg love dig. Jeg gør det her ud fra en iskold kal­ku­le, men der­for kan man godt el­ske sporten al­li­ge­vel, « fastslog Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.