Froo­me sat på vild Vu­el­ta- eta­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BRI­TISK LI­DEL­SE Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk VU­EL­TA A ES­PAÑA

Ryt­ter­ne skul­le på sy­ven­de eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña for al­vor prø­ve kræft er med bjer­ge­ne. Og det for­løb ik­ke som for­ven­tet for den helt store fa­vo­rit, Chris Froo­me. Årets vin­der af Tour de Fran­ce kun­ne sim­pelt­hen ik­ke stå di­stan­cen.

Mens to ud­bry­de­re slo­ges om sej­ren i front, ske­te der ting og sa­ger blandt fa­vo­rit­ter­ne på vej op ad den sid­ste stig­ning. Med 700 me­ter til mål an­greb Asta­nas Fa­bio Aru, og det pres­se­de Froo­me i så­dan en grad, at han måt­te slip­pe. Og kon­kur­ren­ter­ne ud­nyt­te­de straks Sky- ryt­te­rens svag­heds­tegn.

Tin­koff- Saxo- kap­ta­j­nen Ra­fal Ma­j­ka an­greb blandt an­dre og fi k skabt et stort hul til Chris Froo­me.

Trods ag­gres­siv kør­sel for­må­e­de fa­vo­rit­ter­ne dog ik­ke at hen­te Bert- Jan Lin­de­man ( Lotto- Jum­bo) og Iiya Kos­he­voy ( Lam­pre- Me­ri­da), der hav­de lig­get i ud­brud det me­ste af da­gen. De to skul­le kæm­pe om eta­pe­sej­ren, og

RE­SUL­TAT, 7. ETA­PE

1. Lin­de­man B- J. 2. Kos­he­voy I. 3. Aru F. 4. Cou­sin J. 5. Ma­j­ka R. 6. Cha­ves J. E. 7. Val­ver­de A. 8. Qu­in­ta­na N. 17. Froo­me

SAM­LET STIL­LING,

1. Cha­ves J. E. 2. Du­moulin T. 3. Martin D. 4. Ro­che N. 5. Val­ver­de A. 6. Rod­ri­gu­ez J. 7. Qu­in­ta­na N. 8. Aru F. 12. Froo­me C. 5.10,24 + 0,09 + 0,29 + 0,34 + 0,36 + 0,36 + 0,36 + 0,36 + 1,03 27.06,13 + 0,10 + 0,33 + 0,36 + 0,49 + 0,56 + 0,57 + 0,57 + 1,22 her vi­ste Bert- Jan Lin­de­man sig som den stær­ke­ste i spur­ten.

Tab­te 30 se­kun­der

Hos klas­se­ments­ryt­ter­ne kom Fa­bio Aru først over stre­gen på en fj er­de­plads, mens Ra­fa­el Ma­j­ka kom ind sam­men med Mo­vistars Alejan­dro Val­ver­de og Nairo Qu­in­ta­na kort eft er. Chris Froo­me tab­te 30 se­kun­der til Aru.

Eft er eta­pen send­te Ra­fal Ma­j­ka især en stor tak til hans dan­ske hold­kam­me­rat Jes­per Hansen, der læn­ge yde­de et stort styk­ke ar­bej­de i front.

» Når jeg har go­de ben, vil jeg vin­de. Mi­ne hold­kam­me­ra­ter ar­bej­de­de, og Jes­per sat­te et godt og hårdt tem­po. Men på de to sid­ste ki­lo­me­ter sov jeg må­ske en smu­le, da Aru an­greb. Jeg for­søg­te at gå eft er og fan­ge ham, « sag­de Tin­koff - Saxo- kap­ta­j­nen fort­sat­te:

» Jeg mi­ste­de et par se­kun­der, men det er ik­ke me­get. Det er en lang Vu­el­ta, og jeg fø­ler mig godt til­pas. Vi har et rig­tig stærkt hold, og det støt­ter mig 100 pro­cent. I den sid­ste uge må vi se, hvem der er stær­ke­st, « lød det fra Ra­fal Ma­j­ka.

Este­ban Cha­ves fø­rer sta­dig lø­bet sam­let.

og

Chris Froo­me kun­ne ik­ke føl­ge med de an­dre fa­vo­rit­ter på gårs­da­gens eta­pe af Vu­el­ta­en. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.