Kys det nu

BT - - INDHOLD -

... Det satans liv. I kan godt hu­ske TV2’ s sang fra 80er­ne ik­ke? Den hand­ler om en mand, så­dan cir­ka midt i li­vet, som egent­ligt reg­ne­de med, at han hav­de reg­net det he­le ud. .... Men som plud­se­lig får mu­lig­he­den for at gå en an­den vej. Sik­ke no­get rod... I den­ne uge sæt­ter vi i BT We­e­kend fo­kus på kri­sen – midt i li­vet. I ved dén, der får kvin­der til at ta­le om selv­re­a­li­se­ring og drop­pe al­le pla­ner for at for­føl­ge en gam­mel drøm om at la­ve smyk­ker el­ler bli­ve yo­galæ­rer. Dén, der får mænd til at ifø­re sig tri­kot og cy­kel el­ler kø­be en åben sport­s­vogn for at ræ­se fra for­fal­det. Livs­stils- eks­pert Chri­sti­an Grau har li­ge væ­ret der. Han blev skilt, og har skul­let fin­de sig selv i sit nye liv. Det har væ­ret hårdt. Men han næg­ter, at se det som en kri­se. Han ser, det som en mu­lig­hed – for at gri­be end­nu en chan­ce – for at op­le­ve end­nu me­re. ....

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.