Vej dig dag­ligt

BT - - KORT NYT - Mar­chen Jer­sild

Nor­malt anbefaler man ik­ke folk på slan­ke­kur at ve­je sig dag­ligt, men nu pe­ger et ame­ri­kansk stu­die på, at det fak­tisk kan væ­re mo­ti­ve­ren­de at gå på væg­ten.

Fo­re­ke­re fra Cor­nell Uni­ver­si­te­tet fulg­te i to år 162 per­so­ner på slan­ke­kur. For­sker­ne gik ik­ke op i, hvil­ken form for kur, for­søgs­per­so­ner­ne fulg­te, men me­re, om det lyk­ke­des dem at hol­de vægt­ta­bet. Der­for skul­le de hver dag ve­je sig. Un­der­sø- gel­sen, der for ny­ligt er of­fent­lig­gjort i Jour­nal of Obe­si­ty, vi­ste, at de, der et år ef­ter ku­ren sta­dig dag­ligt gik på væg­ten, for­må­e­de at hol­de de­res vægt.

Det er et vig­tigt re­sul­tat, me­ner for­sker­ne. Nor­malt ta­ger om­kring 40 pct. af de, der ta­ber sig, på igen i lø­bet af et år. Fem år ef­ter en kur er næ­sten al­le tilbage på de­res op­rin­de­li­ge vægt.

Un­der­sø­gel­sen vi­ste og­så, at mænd var bed­re til at hol­de vægt­ta­bet end kvin­der. Det un­drer ik­ke den dan­ske er­næ­rings­eks- pert Ma­rie Ste­en­ber­ger:

» Det er min er­fa­ring, at mænd har ut­ro­lig stor glæ­de af al­le for­mer for gad­gets, ap­ps og pro­gram­mer, hvor de kan må­le og re­gi­stre­re de­res vægt­tab, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.