UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Her er mira­kel- ap­pen, der kan få blin­de til at se – så­dan da. Du op­ret­ter dig som bru­ger og indstil­ler de sprog, du vil kom­mu­ni­ke­re på. Her­ef­ter ind­går du i et glo­balt ( el­ler lo­kalt) net­værk, hvor blin­de og svagtse­en­de kan kon­tak­te dig og få hjælp til de dag­li­ge ud­for­drin­ger. Kan en blind f. eks. ik­ke ken­de for­skel på en då­se bøn­ner og en då­se flå­e­de to­ma­ter, kom­mer du ind i bil­le­det. Den blin­de sen­der en fo­re­spørgsel til net­vær­ket, ac­cep­te­rer du den, op­ret­tes en vi­deo­for­bin­del­se fra den blin­de og en lyd­for­bin­del­se fra din smartp­ho­ne. På den må­de kan du hjæl­pe blin­de og svagtse­en­de over he­le ver­den med de dag­li­ge gø­re­mål. In­fo: Be my ey­es Plat­form: iOS Pris: Gra­tis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.