Vej­en til det per­fek

Sluk te­le­fo­nen. Luk dø­ren. Tal med hin­an­den. Så en­kel er op­skrif­ten på den stær­ke og lang­tids­hold­ba­re kær­lig­hed

BT - - INDBLIK - Mads Korsager Ni­el­sen Fo­to Si­mon Skip­per

mkn@ bt. dk i le­del­se og læ­ring på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.

De er gift og har sam­men ud­vik­let et kon­cept, der iføl­ge dem, er vej­en til den lang­tids­hold­ba­re kær­lig­hed. Me­to­den er en mag­gi- ter­ning af de sam­ta­ler, der ret­te­de de­res eget kuld­sej­le­de æg­te­skab op.

» Vi fandt ud af, hvad der vir­ke­de og ik­ke vir­ke­de. Si­den har vi op­da­get at der er vi­den­skab, der un­der­støt­ter vo­res me­to­der, « si­ger Pou­la Helth.

Bo­gen er et ‘ wa­ke up call til par­for­hol­det’. For­fat­ter­par­rets bud­skab er, at man bør drop­pe den ly­se­rø­de og ro­man­ti­ske ide om den ene­ste ene. Det er en drøm, der øde­læg­ger me­re end den gav­ner.

» I må gø­re op med fo­re­stil­lin­gen om den ro­man­ti­ske kær­lig­hed som no­get, I har krav på el­ler for­ven­ter af hin­an­den. Fo­re­stil­lin­gen om den ro­man­ti­ske kær­lig­hed fø­rer i de fle­ste til­fæl­de til skuf­fel­ser, når fo­rel­skel­ses­pe­ri­o­den er op­hørt, « si­ger de.

» Den drøm gør me­re ska­de end gavn. For hvad sker der, når prin­sen på den hvi­de he­st plud­se­lig vil lø­be ma­ra­ton hver we­e­kend? El­ler prin­ses­sen ar­bej­der over? Ved at ta­le sam­men ta­ger man ak­tivt an­svar for sit eget liv, « for­kla­rer de.

Den go­de sam­ta­le

Det hand­ler i al sin en­kel­hed om kom­mu­ni­ka­tion. Alt hvad der kan for­bed­re kom­mu­ni­ka­tio­nen i et par­for­hold for­bed­rer par­rets til­freds­hed, ly­der på­stan­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.