For­be­re­del­se

Få gang i den go­de sam­ta­le

BT - - INDBLIK - 1. 2. 3. 4. 5.

Af­klar, om I er indstil­let på at ta­le åbent sam­men og ta­ge et fæl­les an­svar for sam­ta­len.

Lav en li­ste over em­ner I kan ta­le om. I be­hø­ver ik­ke væ­re eni­ge om em­ner­ne. Sæt al­le foreslåede em­ner på li­sten selv­om to em­ner lig­ner hin­an­den – der kan gem­me sig vig­ti­ge nu­an­cer i hver en­kelt.

Af­tal hvor lang tid I bru­ger på sam­ta­ler­ne. Af­sæt ger­ne en ti­me til halvan­den til en hel cy­klus.

Sæt jer, så I ik­ke bli­ver for­styr­ret af børn, te­le­fon, fa­ce­book, el­ler lign.

Af­tal spil­le­reg­ler. F. eks at I får li­ge lang ta­le­tid. Eler at det al­tid er mu­ligt at stop­pe en sam­ta­le, men at den der stop­per sam­ta­len, og­så skal fo­re­slå, hvor­når I kan fort­sæt­te den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.