’ Vi tvang os til at

Da kri­sen ram­te kun­ne Pou­la Helth og Hans Jørn Fil­ges kun skæn­des. Ind­til de be­slut­te­de at genop­fin­de sam­ta­len

BT - - INDBLIK - Mads Korsager Ni­el­sen Fo­to Si­mon Skip­per

mkn@ bt. dk

» Der­fra ud­vik­le­de det sig. Det med spil­le­reg­ler­ne kom sig f. eks af, at jeg vil­le ha­ve li­ge så me­get ta­le­tid som Pou­la. Jeg vil­le ha­ve lov at ta­le, uden at bli­ve af­brudt, « for­tæl­ler Hans Jørn Fil­ges.

I be­gyn­del­sen skrev de nid­kært hvert et ord ned, der blev sagt. Så man ik­ke ‘ kun­ne lø­be fra det’ se­ne­re. Det blev se­ne­re til me­to­dens tred­je trin, gen­for­tæl­lin­gen. Ret hur­tigt mær­ke­de de, at sam­ta­ler­ne hav­de en ef­fekt. Ef­ter halvan­det år var kri­sen af­blæst.

» Før skul­le Pou­la kun si­ge tre ord, så vid­ste jeg, hvad hun vil­le si­ge. Jeg be­hø­ve­de ik­ke at lyt­te. Tro­e­de jeg. Men jeg lær­te, at hun ik­ke al­tid si­ger det, jeg for­ven­ter. Hun kan si­ge alt mu­ligt an­det. På den må­de lær­te jeg min hu­stru rig­tigt at ken­de, og det var en over­ra­skel­se, « si­ger Hans Jørn Fil­ges.

» I dag er jeg ble­vet en glad og lyk­ke­lig mand. Nu er vi beg­ge gift med vo­res bed­ste ven i or­dets po­si­ti­ve for­stand, « er­klæ­rer Hans Jørn Fil­ges, mens Pou­la Helth nik­ker enigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.