Ko­st­rå­de­ne un­der lup

BT - - KLUMME -

En ny­e­re un­der­sø­gel­se fra ’ Alt om kost. dk’ vi­ser, at kun to pct. af dan­sker­ne ef­ter­le­ver de of­fi­ci­el­le ko­st­råd. Når jeg hol­der fored­rag, spør­ger jeg al­tid del­ta­ger­ne om, de ken­der til de 10 råd. Fle­re si­ger ja. Men når jeg spør­ger, om de kan rem­se rå­de­ne op for mig, er der stort set al­drig no­gen, der kan dem. Man­ge ef­ter­le­ver et en­kelt råd el­ler to, men al­le 10 råd er der stort set in­gen, der over­hol­der.

Selv­om ca. hver tred­je dan­sker er over­væg­tig er rå­de­ne ik­ke eg­net til at frem­pro­vo­ke­re et vægt­tab. En un­der­sø­gel­se pu­bli­ce­ret i ’ The Eu­ro­pe­an Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­tion’ vi­ser helt kon­rekt, at over­væg­ti­ge ta­ber sig me­re, får et sun­de­re fedtind­hold i blo­det og en smal­le­re tal­je, hvis de spi­ser ste­nal­der­kost, end hvis de ef­ter­le­ver de ko­st­råd, som Fø­de­va­re­sty­rel­sen anbefaler.

En grup­pe på 70 kvin­der blev delt i to grup­per. Den ene spi­ste en ste­nal­der­kost, hvor de bl. a. ude­luk­ke­de sti­vel­se ( brød, kar­to­f­ler, ris, pas­ta m. m.). Den an­den fulg­te de of­fi­ci­el­le ko­st­råd. Ef­ter et halvt år hav­de kvin­der­ne på ste­nal­der­kost i snit tabt 6,2 kg fedt og var ble­vet 11,1 cm smal­le­re om talj­en. Mens dem, der fulg­te de of­fi­ci­el­le ko­st­råd, til gen­gæld kun hav­de tabt 2,6 kg fedt og mi­stet 5,8 cm om talj­en.

Ko­st­rå­de­ne

Ta­ger vi det før­ste ko­st­råd, kan man spør­ge, hvad va­ri­e­ret er? Og hvad er for me­get? Mit bud er: Spis fisk to gan­ge om ugen, fjer­kræ en til to gan­ge, kød fra fir­be­ne­de dyr en dag og spis ve­ge­ta­risk to da­ge. Det gi­ver folk en mu­lig­hed for at la­ve en mad­plan. En god idé er at spi­se lang­somt, så man und­går at over­spi­se.

Råd num­mer si­ger, at vi skal ha­ve 600 g frugt og grønt dag­ligt. Det er slet ik­ke nok. Rig­tig man­ge men­ne­sker er fejl­er­næ­re­de. Vi spi­ser dag­ligt mel­lem to og to et halvt kg mad. Hvor­for skal kun 25 pct. væ­re frugt og grønt? Des­u­den si­ger ko­st­rå­de­ne, at man bå­de må ba­ge, ste­ge og ko­ge – men re­sul­ta­tet er af det er, at de få gram frugt og grønt, der an­be­fa­les, bli­ver me­get næ­rings­fat­ti­ge. Var­me re­du­ce­rer vi­ta­mi­ner­nes vær­di med helt op til 70 pct. Hår­dest går det ud­over C- vi­ta­mi­ner­ne i bå­de frugt og grønt.

Tred­je råd er ’ Drik vand’ – 1,5 l. er nok og kaf­fe må tæl­les med. Det er di­rek­te øde­læg­gen­de for en men­ne­ske­krop, kun at få 1,5 l. væ­ske om da­gen. I frugt og grønt er der mas­ser af væ­ske. Men de an­be­fa­le­de 600 g var­me­be­hand­le­de grønt­sa­ger, kan mak­si­malt bi­dra­ge med 300 g væ­ske.

For at kun­ne op­ret­hol­de al­le kro­p­s­funk­tio­ner, den ret­te pH- vær­di, den ret­te tem­pe­ra­tur, hol­det blo­det sundt, sør­ge for en god vej­rtræk­ning og et sta­bilt blod­tryk m. m. har vi dag­ligt brug for ca. 3,5 li­ter væ­ske. En gyl­den re­gel er at gan­ge kro­p­svæg­ten med 0,033 li­ter. Ve­jer du 70 kg, bør du drik­ke ca. 2,1 li­ter væ­ske. Des­u­den bør du spi­se vand­hol­di­ge fø­de­va­rer, så krop­pen får til­ført end­nu en li­ter væ­ske.

Vi rå­des til at væl­ge fuld­korn, der er vig­ti­ge for for­dø­jel­sen. Det er godt nok, men man­ge dan­ske­re spi­ser alt for me­get brød. Det vig­ti­ge er, at vi får fi­bre nok. De fås og­så gen­nem grønt, frugt, nød­der, ker­ner m. m. Råd nr. ot­te fast­slår, at vi skal und­gå mæt­tet fedt. Men det er al­min­de­lig kendt, at mæt­tet fedt ik­ke bi­dra­ger til for­hø­jet ko­leste­rol. I Asi­en, hvor man dag­ligt an­ven­der kokos­fedt i mad­lav­nin­gen, har man ver­dens la­ve­ste fo­re­komst af hjer­te/ kar­syg­dom­me. Koko­so­li­en er unik, da fedt­stof­fer­ne er en mel­lem­kæ­det mæt­tet fedt­sy­rer i mod­sæt­ning til lang­kæ­det mæt­te­de fedt­sy­rer, som fin­des i ani­mal­ske pro­duk­ter. Des­u­den er kokos­fedt og smør sun­dest at ste­ge i, da de kan tå­le de hø­je tem­pe­ra­tu­rer. Det er for­kert, at vi skal spi­se så lidt fedt som mu­ligt. Det kan væ­re di­rek­te sund­heds­ska­de­ligt ik­ke at få fedt nok – og man­gel på fedt frem­mer fak­tisk fed­me.

Råd nr. 10: Spis min­dre suk­ker, er et godt råd. Fo­ku­ser især på det skjul­te suk­ker i f. eks. mor­gen­madspro­duk­ter. Det er på ti­de at kig­ge ko­st­rå­de­ne igen­nem – så de bå­de er sun­de, enk­le og kon­kre­te. Så vil­le fle­re end to pct. af be­folk­nin­gen må­ske ef­ter­le­ve dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.